អនុក្រឹត្យលេខ៣៣ អនក្រ.បក ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងសំអាង