ល.រ ចំណងជើង តាមក្រសួង/ស្ថាប័ន ទាញយក
1ច្បាប់ស្តីពីការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកបណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
2ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារសម្រាប់ធ្វើវិសោធនកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងម៉ារ៉ាកេសស្តីពីការបង្កើតអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដើម្បីបញ្ចូលកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការឧបត្ថម្ភធនជលផលបណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
3ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២២បណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
4ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២៤បណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
5ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
6ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលបណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
7ច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតក្រសួងអធិការកិច្ចបណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
8ច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនបណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
9ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឱ្យក្រុមហ៊ុន ស្ទឹងមេទឹក ហាតដ្រូផៅវ័រ សម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍ វារីអគ្គិសនីស្ទឹងមេទឹក អានុភាព ១៥០មេហ្កាវ៉ាត ខេត្តកោះកុងបណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
10ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឱ្យក្រុមហ៊ុន ស្នេថេក ខូ អិលធីឌី សម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍស្ថានីយផលិតអគ្គិសនីដើរដោយថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ អានុភាព ៦០មេហ្កាវ៉ាត ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
11ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឱ្យក្រុមហ៊ុន ស្នេថេក ខូ អិលធីឌី សម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍស្ថានីយផលិតអគ្គិសនីដើរដោយថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ អានុភាព ៦០មេហ្កាវ៉ាត ខេត្តស្វាយរៀងបណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
12ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឱ្យក្រុមហ៊ុន ស្នេថេក ខូ អិលធីឌី សម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍស្ថានីយផលិតអគ្គិសនីដើរដោយថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ អានុភាព ១៥០មេហ្កាវ៉ាត ខេត្តពោធិ៍សាត់បណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
13ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឱ្យក្រុមហ៊ុន ឡាក់ឃីសូឡាផៅវ័រឯ.ក សម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍស្ថានីយផលិតអគ្គិសនីដើរដោយថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យអានុភាព៨០មេហ្កាវ៉ាតខេត្តព្រៃវែងបណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
14ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឱ្យក្រុមហ៊ុន ខ្មែរអេឡិកទ្រីខល ផៅវ័រសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍវារីអគ្គិសនីស្ទឹងឬស្សីជ្រុំកណ្តាល អនុភាព៧០មេហ្កាវ៉ាត់ផ្គួបជាមួយគម្រោងអភិវឌ្ឍវារីអគ្គិសនីស្ទឹងវាលថ្មកំបុត អានុភាព១០០មេហ្កាវ៉ាត់ខេត្តកោះកុងបណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
15ច្បាប់ស្ដីពីអត្រានុកូលដ្ឋាន ស្ថិតិអត្រានុកូលដ្ឋាន និងអត្តសញ្ញាណកម្មបណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
16ច្បាប់ស្ដីពីវិធានដើមកំណើតទំនិញបណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
17ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មអាស៊ានបណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
18ក្រមបរិស្ថាន​និងធនធានធម្មជាតិបណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
19ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតបណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
20ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីពាណិជ្ជកម្មតាមព្រំដែនរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
21ច្បាប់ស្តីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈបណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
22ច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធបណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
23ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវបណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
24ច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
25ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងទឹកស្អាតបណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
26ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២១បណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
27ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើ៖ ១-ពិធីសារទាក់ទងនិងការធ្វើវិសោធនកម្មអនុញ្ញាស្តីពីអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលអន្តរជាតិដោយបន្ថែមមាត្រា៣ស្ទួន ២-ពិធីសារទាក់ទងនិងការធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា៥០(ក)នៃអនុសញ្ញាស្តីពីអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលអន្តរជាតិ ៣-ពិធីសារទាក់ទងនិងការធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា៥៦នៃអនុសញ្ញាស្តីពីអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលអន្តរជាតិបណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
28ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២៣​ នស-រកម-១២២២-០១២បណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
29ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារទីបួនពីវិសោធនកម្មព្រមព្រៀងវិនិយោគទូលំទូលាយអាស៊ានបណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
30ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើ ១-កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃតំបន់រដ្ឋាបាលពិសេសម៉ាកាវនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនស្តីពីការលុបបំបាត់ការយកពន្ធត្រួតគ្នាពាក់ព័ន្ធនិងពន្ធលើប្រាក់ចំណូល និងការបង្ការការគេចវេះពន្ធនិងការចៀសវាងពន្ធ ២- កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋតួកគីស្តីពីការចៀសវាងការយកពន្ធត្រួតគ្នា និងការបង្ការកាកិបកេងបន្លំពន្ធពាក់ព័ន្ធនិងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលបណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
31ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធបណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
32ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាភាគីអនុសញ្ញាស្តីពីជំនួយក្នុងករណីមានគ្រោះមហន្តរាយនុយក្លេអ៊ែឬគ្រោះអាសន្នវិទ្យុសកម្មបណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
33ច្បាប់ធម្មនុញ្ញស្តីពីវិសោធនកម្ម មាត្រា១៩ ថ្មី(មួយ) មាត្រា៨៩ មាត្រា៩៨ ថ្មី មាត្រា១០២ ថ្មី មាត្រា១១៩ ថ្មី(មួយ) និងមាត្រា១២៥ ថ្មី នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងមាត្រា៣ ថ្មី និងមាត្រា៤ ថ្មី នៃច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្ថែមសំដៅធានានូវដំណើរការជាប្រក្រតីនៃស្ថាប័នជាតិបណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
34ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា១៤០ នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌបណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
35ច្បាប់ស្តីពីសុវត្តិភាពម្ហូបអាហារបណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
36ច្បាប់ស្តីពីការការពាររុក្ខជាតិនិងភូតគាមអនាម័យក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
37ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
38ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីវិធានពាណិជ្ជកម្មនិងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
39ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
40ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២២ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
41ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារអាស៊ានស្តីពីការពង្រឹងយន្តការដោះស្រាយវិវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
42ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២០ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
43ច្បាប់ស្តីពីភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជនក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
44ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិទាក់ទងទៅនឹងការកាត់សេចក្តីនៅក្រោមច្បាប់កម្ពុជានូវឧក្រិដ្ឋកម្មដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងរយៈកាលនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ស្តីពីការរៀបចំក្នុងពេលអន្តរកាលនិងការបញ្ចប់ការងាររបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
45ច្បាប់ធម្មនុញ្ញស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា១៩ ថ្មី មាត្រា៨២ ថ្មី មាត្រា១០៦ ថ្មី(មួយ) មាត្រា១១៩ ថ្មី និងមាត្រា១៣៧ ថ្មី នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងមាត្រា៣និងមាត្រា៤ នៃច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្ថែមសំដៅធានានូវដំណើរការជាប្រក្រតីនៃស្ថាប័នជាតិទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
46ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា១៨ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីសវនកម្មមាត្រា១៨នៃច្បាប់ស្តីពីសវនកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ
47ច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា
48ច្បាប់ស្តីពីការប្រកួតប្រជែងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
49ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារធ្វើវិសោធនកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានបូកបីស្តីពីការត្រៀមបម្រុងអង្ករសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
50ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា១២៣ មាត្រា១៣៨ មាត្រា១៦២ មាត្រា៣០០ មាត្រា៣៤៣ មាត្រា៣៥០ មាត្រា៣៦៣ និងមាត្រា៣៦៧ នៃច្បាប់ស្ដីពីការងារដែលត្រូវប្រកាសឱ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខ ជស/រកម/០៣៩៧/០១ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩៧ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
51ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតំបន់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
52ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
53ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឱ្យក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីវៀតណាមនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមសម្រាប់ធានាលើការទិញថាមពលអគ្គិសនីពីប្រទេសវៀតណាមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
54ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឱ្យក្រុមហ៊ុន ឆាយណា ណេសិនណល ហេវី ម៉ាស៊ីនណឹរី ខបភើរេសិន សម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍវារីអគ្គិសនីស្ទឹងតាតៃលើ អានុភាព១៥០មេហ្គាវ៉ាត់ ខេត្តកោះកុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
55ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឱ្យក្រុមហ៊ុន ស្នេថេក ខូ អិលធីឌី សម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍខ្សែបណ្តាញបញ្ជូនអគ្គិសនី តង់ស្យុង៥០០គីឡូវ៉ុលពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ព្រំដែនកម្ពុជា-ឡាវក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
56ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឱ្យក្រុមហ៊ុន ស្នេថេក ខូ អិលធីឌី សម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍខ្សែបណ្តាញបញ្ជូនអគ្គិសនី តង់ស្យុង៥០០គីឡូវ៉ុល ពីខេត្តបាត់ដំបងទៅកាន់ព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
57ច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតក្រសួងសុខាភិបាល
58ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
59ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើ៖ ១-ពិធីសារទី៣ស្តីពីកិច្ចសហការលើជើងហោះហើរក្នុងស្រុក ក្នុងរង្វង់ទឹកដីនៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានណាមួយ ២-ពិធីសារទី៤ស្តីពីសិទ្ធិហោះហើរកូធ័រមីណល រវាងអាកាសយានដ្ឋាននៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
60ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានស្តីពីការទទួលស្គាល់ទៅវិញទៅមកលើការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណក្រុមអាកាសយានិកទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
61ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារអនុវត្តកញ្ចប់កិច្ចសន្យាទី៩និងទី១០នៃសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានស្តីពីសេវាកម្មទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
62ច្បាប់ស្តីពីមូលបត្ររដ្ឋក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
63ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៩ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
64ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២១ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
65ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការវិនិយោគក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងគោលស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយរវាងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា
66ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការវិនិយោគ រវាងបណ្តារដ្ឋសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងរដ្ឋាភិបាលនៃតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា
67ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារអនុវត្តកញ្ចប់សន្យាទី១០ ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានស្តីពីសេវាកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
68ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារទីមួយ ធ្វើវិសោធនកម្មកិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពីភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយ រវាងរដ្ឋជាសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជប៉ុនក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
69ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការហាមឃាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្រសួងការពារជាតិ
70ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
71ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រង ការប្រើប្រាស់ និងការចាត់ចែងលើទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
72ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើវិសោធនកម្មពិធីសារម៉ុងរ៉េអាល់ស្តីពីសារធាតុបំផ្លាញស្រទាប់អូហ្សូនក្រសួងបរិស្ថាន
73ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យលើអនុសញ្ញាមីណាម៉ាតាស្តីពីបារតក្រសួងបរិស្ថាន
74ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកច្បាប់ក្នុងវិស័យព្រហ្មទណ្ឌរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសហព័ន្ធរុស្សីក្រសួងយុត្តិធម៌
75ច្បាប់ស្តីពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកច្បាប់ក្នុងវិស័យព្រហ្មទណ្ឌរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េក្រសួងយុត្តិធម៌
76ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀង ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាន-ហុងកុងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
77ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើ៖ ១-កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃម៉ាឡេស៊ីស្តីពីការលុបបំបាត់ការយកពន្ធត្រួតគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណូល និងការបង្ការការគេចវេះពន្ធនិងការចៀសវាងពន្ធ ២-កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េស្តីពីការលុបបំបាត់ការយកពន្ធត្រួតគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណូល និងការបង្ការការគេចវេះ ពន្ធនិងការចៀសវាងពន្ធក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
78ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាភាគីនៃអនុសញ្ញាទីក្រុងប៊ែនស្តីពីកិច្ចការពារស្នាដៃអក្សរសាស្រ្តនិងសិល្បៈឆ្នាំ១៨៨៦ និងវិសោធនកម្មឆ្នាំ១៩៧៩ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ
79ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មក្រសួងមហាផ្ទៃ
80ច្បាប់ស្តីពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកច្បាប់ក្នុងវិស័យព្រហ្មទណ្ឌក្រសួងយុត្តិធម៌
81ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យក្រសួងមហាផ្ទៃ
82ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្នក្រសួងយុត្តិធម៌
83ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឱ្យក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ គ្រុប អ៊ិនវេសមិន គ្រុប ឯ.ក សម្រាប់គម្រោងវិនិយោគសាងសង់រោងចក្រអគ្គិសនីដុតធ្យូងថ្ម អានុភាព៧០០មេហ្គាវ៉ាត់ ខេត្តកោះកុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
84ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឱ្យក្រុមហ៊ុន ហាន សេង ខូល ម៉ាញ សម្រាប់គម្រោងវិនិយោគសាងសង់រោងចក្រអគ្គិសនីដុតធ្យូងថ្ម អានុភាព២៦៥មេហ្គាវ៉ាត់ ខេត្តឧត្តរមានជ័យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
85ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឱ្យក្រុមហ៊ុន ហាន សេង ខូល ម៉ាញ សម្រាប់គម្រោងវិនិយោគសាងសង់ខ្សែបណ្តាញបញ្ជូនអគ្គិសនី តង់ស្យុង២៣០គីឡូវ៉ុល តភ្ជាប់ពីរោងចក្រអគ្គិសនីដុតធ្យូងថ្ម ខេត្តឧត្តរមានជ័យ មកអនុស្ថានីយសៀមរាបខាងកើតក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
86ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍
87ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារទី១ធ្វើវិសោធនកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីពាណិជ្ជកម្មទំនិញអាស៊ានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
88ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារទីបីស្តីពីវិសោធនកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគទូលំទូលាយអាស៊ានក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា
89ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារទីពីរស្តីពីវិសោធនកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគទូលំទូលាយអាស៊ានក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា
90ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកច្បាប់ក្នុងវិស័យព្រហ្មទណ្ឌរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមក្រសួងយុត្តិធម៌
91ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការផ្ទេរទណ្ឌិតរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមក្រសួងយុត្តិធម៌
92ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឱ្យក្រុមហ៊ុន ស្នេថេក អ៊ីនហ្វីនីត ឯ.ក សម្រាប់គម្រោងសាងសង់ស្ថានីយផលិតអគ្គិសនី ដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យ អានុភាព៣០ មេហ្គាវ៉ាត់ នៅខេត្តពោធិ៍សាត់បណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
93ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឱ្យក្រុមហ៊ុន ធីអេសប៊ីភី សេកុង ផៅវ័រ អ៊ែន មីនើរ៉ល ខមភេនី លីមីធីត នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវបណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
94ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឱ្យក្រុមហ៊ុន រ៉ាយសិន អេនើជី (ខេមបូឌា)បាត់ដំបង ឯ.ក សម្រាប់គម្រោងសាងសង់ស្ថានីយផលិតអគ្គិសនី ដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យ អានុភាព៦០ មេហ្គាវ៉ាត់ នៅខេត្តបាត់ដំបងបណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
95ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឱ្យក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រីន សឺស្តែនណេប៊ល វេនឈ័រ (ខេមបូឌា) ឯ.ក សម្រាប់គម្រោងសាងសង់ស្ថានីយផលិតអគ្គិសនី ដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យ អានុភាព២០ មេហ្គាវ៉ាត់ នៅខេត្តស្វាយរៀងបណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
96ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឱ្យក្រុមហ៊ុន សេកុង សឺមម័ល ផៅវ័រ ផ្លេន ខមភេនី លីមីធីត នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវបណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
97ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឱ្យក្រុមហ៊ុន រ៉ាយ ផៅវ័រ សឹបផ្លាយ ឯ.ក សម្រាប់គម្រោងសាងសង់ស្ថានីយផលិតអគ្គិសនី ដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យ អានុភាព៣០ មេហ្គាវ៉ាត់ នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
98ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់អនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិនៃអនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រចុះថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៨២ ទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងនិងការអភិរក្សផលស្តុកត្រីផ្លាស់ទីមធ្យម និងផលស្តុកត្រីផ្លាស់ទីឆ្ងាយបណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
99ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា៣ មាត្រា១៧ មាត្រា២០ មាត្រា២១ មាត្រា២៧ មាត្រា២៨ មាត្រា២៩ មាត្រា៥៤ មាត្រា៥៥ និងមាត្រា៥៩នៃច្បាប់ស្តីពីសហជីពដែលត្រូវប្រកាសឱ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៥១៦/០០៧ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
100ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២០ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
101ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៨ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
102ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានស្តីពីពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
103ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពថាមពលព្រះអាទិត្យអន្តរជាតិក្រសួងបរិស្ថាន
104ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើព្រមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលនៃតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនស្តីពីការចៀសវាងការយកពន្ធត្រួតគ្នានិងការកិបកេងបន្លំពន្ធពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
105ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋឆ្នាំ១៩៨៥ និងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ២០០៥ រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
106ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារទី២ស្តីពីការកំណត់ច្រកទ្វាព្រំដែនឆ្លងកាត់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានស្តីពីកិច្ចសម្របសម្រួលការដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងកាត់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
107ច្បាប់ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
108ច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
109ច្បាប់ស្តីពីសំណង់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
110ច្បាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គមក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
111ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងអង្គការហាមឃាត់អាវុធគីមីស្តីពីបុព្វសិទ្ធិនិងអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់អង្គការហាមឃាត់អាវុធគីមីក្រសួងការពារជាតិ
112ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឱ្យក្រុមហ៊ុន ស្នេថេក ខូអិលធីឌីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
113ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឱ្យក្រុមហ៊ុន ស្នេថេក រីញូវេប៊ល ឯ.កក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
114ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឱ្យក្រុមហ៊ុន អេសភីអេចភី (ខេមបូឌា) ឯ.កក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
115ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីវិធានការរដ្ឋម្ចាស់កំពង់ផែ ដើម្បីបង្ការ ទប់ស្កាត់ និងលុបបំបាត់ការនេសាទខុសច្បាប់ គ្មានរបាយការណ៍ និងគ្មានការអនុញ្ញាតក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
116ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ក្រសួងផែនការ
117ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការបង្កើតអង្គការបណ្តាញអន្តរជាតិសម្រាប់ឫស្សី និងផ្តៅក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
118ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋតួកគី ស្តីពីការជំរុញនិងការការពារទៅវិញទៅមកនៃវិនិយោគក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា
119ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសហភាពអារ៉ាប់អេមីរ៉េត ស្តីពីការជំរុញនិងការការពារទៅវិញទៅមកនៃវិនិយោគក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា
120ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាតនិងផលិតផលប្រេងកាតក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល
121ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតបង់ក្លាដេស ស្តីពីការជំរុញនិងការការពារទៅវិញទៅមកនៃវិនិយោគក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា
122ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃ
123ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃ
124ច្បាប់ស្តីពីបរធនបាលកិច្ចបណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
125ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៩ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
126ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង់ឆ្នាំ២០១៧ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
127ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាស្តីពីបត្យាប័ន រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសហព័ន្ធរុស្សីក្រសួងយុត្តិធម៌
128ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើ៖ ១-កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមស្តីពីការចៀសវាងការយកពន្ធត្រួតគ្នានិងការបង្ការការកិបកេងបន្លំពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណូល ២-កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីស្តីពីការចៀសវាងការយកពន្ធត្រួតគ្នានិងការបង្ការការកិបកេងបន្លំពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
129ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឱ្យក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌា អុិនធើរណេស្យូណល អុិនវេស្តមែន ឌីវើឡុបមែន គ្រុបក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
130ច្បាប់ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
131ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឱ្យក្រុមហ៊ុន ស្នេថេក ខូ អិលធីឌីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
132ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា៣ មាត្រា៦ មាត្រា៧ មាត្រា៨ មាត្រា៩ មាត្រា១១ មាត្រា១២ ចំណងជើងជំពូកទី៤ មាត្រា១៦ មាត្រា១៩ មាត្រា២៦ មាត្រា៥០ មាត្រា៥១ មាត្រា៥២ មាត្រា៥៣ មាត្រា៥៤ មាត្រា៥៥ មាត្រា៥៦ មាត្រា៥៧ មាត្រា៥៨ មាត្រា៥៩ មាត្រា៦៥ មាត្រា៦៦ មាត្រា៦៧ និងមាត្រា៦៨ នៃច្បាប់ស្តីពីស្តង់ដារកម្ពុជាដែលត្រូវប្រកាសឱ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦០៧/០១៣ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៧ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍
133ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
134ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា៨៧ ចំណងជើងចំណុច “គ” ផ្នែកទី៣ នៃជំពូកទី៤ មាត្រា៨៩ មាត្រា៩០ មាត្រា៩១ មាត្រា៩៤ មាត្រា១១០ មាត្រា១២០ និងមាត្រា១២២ នៃច្បាប់ស្តីពីការងារដែលត្រូវប្រកាសឱ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខ ជស/រកម/០៣៩៧/០១ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩៧ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
135ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា៣ មាត្រា២៣ មាត្រា៣០ មាត្រា៣៣ មាត្រា៣៤ មាត្រា៣៥ មាត្រា៣៦ មាត្រា៣៧ មាត្រា៣៨ មាត្រា៣៩ និងមាត្រា៤០ នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងការធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែ ដែលត្រូវប្រកាសឱ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៧០១/០៩ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០១ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល
136ច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃ
137ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការបង្កើតអង្គការសហប្រតិបត្តិការព្រៃឈើអាស៊ីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
138ច្បាប់ស្តីពីអាជ្ញាបណ្ណបញ្ជាសម្រាប់សុខភាពសាធារណៈតាមក្រសួង ស្ថាប័ន
139ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា២៦ មាត្រា២៧ថ្មី មាត្រា២៨ មាត្រា៣១ និងមាត្រា៣២ នៃច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
140អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកែប្រែនិងការដំឡើងប្រាក់ដំណាច់មុខងារមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលអនុក្រឹត្យ
141ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការជំរុញ និងសម្រួលពាណិជ្ជកម្មតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ កម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាមតាមក្រសួង ស្ថាប័ន
142ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌក្រសួងយុត្តិធម៌
143ច្បាប់ធម្មនុញ្ញស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា៣៤ថ្មី មាត្រា៤២ មាត្រា៤៩ មាត្រា៥៣ និងមាត្រា១១៨ថ្មី នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
144ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងសាធារណៈរដ្ឋឥណ្ឌាក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
145ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៨ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
146ច្បាប់ ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៦ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
147ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើ ១. កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសឹង្ហបុរី ស្តីពីការចៀសវាងការយកពន្ធត្រួតគ្នា និងការបង្ការការកិបកេងបន្លំពន្ធពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណូល ២. កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ស្តីពីការចៀសវាងការយកពន្ធត្រួតគ្នា និងការបង្ការការកិបកេងបន្លំពន្ធពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណូល ៣. កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះចៅស៊ុលតង់ និងយ៉ាងឌីពើរតួន នៃប្រទេសព្រុយណេដារូសាឡឹម ស្តីពីការចៀសវាងការយកពន្ធត្រួតគ្នា និងការបង្ការការកិបកេងបន្លំពន្ធពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណូល ៤. កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ ស្តីពីការចៀសវាងការយកពន្ធត្រួតគ្នា និងការបង្ការការកិបកេងបន្លំពន្ធពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
148ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើធម្មនុញ្ញនៃមជ្ឈមណ្ឌលត្រៀមបង្ការគ្រោះមហន្តរាយអាស៊ីទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
149ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តការយល់ព្រមលើពិធីសារធ្វើ វិសោធនកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌ ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយ និងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនទៀតក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀង ក្របខ័ណ្ឌនេះរវាងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) និងសធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
150ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការទទួលស្គាល់សុពលភាពនៃប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មអឺរ៉ុបរវាងរាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងអង្គភាពប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មអឺរ៉ុបក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍
151ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា៣៧ មាត្រា៣៨ មាត្រា១០៩ និងមាត្រា១៣៦ នៃច្បាប់ស្តីពីប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្ម វិញ្ញាបនបត្រម៉ូដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ និងគំនូរឧស្សាហកម្មដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១០៣/០០៥ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍
152ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា៦ មាត្រា៤១ មាត្រា៤២ មាត្រា៤៣ និងមាត្រា៩៥ នៃច្បាប់ស្តីពីជលផលដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រម លេខនស/រកម/០៥០៦/០១១ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៦ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
153ច្បាប់​ស្តីពីឧបាស្រ័យពាណិជ្ជកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
154ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌរដ្ឋសភា
155ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់រដ្ឋសភា
156ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋសភា
157ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភា
158ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន អេនើជីII ឯ.កបណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
159ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យក្រុមហ៊ុន អេឡិច ខបភើរេសិនបណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
160ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ និងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយរដ្ឋសភា
161ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មស្តីពីគណបក្សនយោបាយរដ្ឋសភា
162ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភា
163ច្បាប់ស្តីពីឧបករណ៍អាចជួញដូរបាន និងប្រតិបត្តិការទូទាត់ប្រាក់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
164ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា១៤ និងមាត្រា៥៧ នៃច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅនៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាំធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
165ច្បាប់ស្តីពីភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
166ច្បាប់ស្តីពីគ្រិះស្ថាន និងហិរញ្ញវត្ថុធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
167ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅនៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
168ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការប្តូរប្រាក់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
169ច្បាប់ស្តីស្តង់ដាកម្ពុជាក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល
170ច្បាប់ស្តីពីអគ្គីសនីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាំក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល
171ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា៩នៃច្បាប់ស្តីអគ្គីសនីកម្ពុជានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល
172ច្បាប់ស្តីពីការអនុម៍័តយល់ព្រមលើការទូទាត់​របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជណាចក្រមម្ពុជាឲ្យក្រុមហ៊ុនស៊ីហាយដ្រូ​ ខបផររ៉េស្សិន លីមីតធីតក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល
173ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារធ្វើវិសោធនកម្មលើកិច្ចព្រមព្រៀង(AICO)ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល
174ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀង​អន្តររដ្ឋាភិបាលស្តីពីពាណិជ្ជកម្មថាមពលអគ្គីសនី​តំបន់នៅក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល
175ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពលក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល
176ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរោងចក្រ និងសិប្បកម្មក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល
177ច្បាប់ស្តីការគ្រប់គ្រងនិងការធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល
178ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​មាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរោងចក្រ និងសិប្បកម្មក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍
179ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីស្តង់ដារគោលជាតិសីតុណ្ហភាពក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍
180ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការកំណត់ស្តង់ដារគោលជាតិលីត្រក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍
181ច្បាប់ស្តីពី ការអប់រំក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
182ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
183ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
184ច្បាប់ស្តីពី​ ការរំលូតកូនក្រសួងសុខាភិបាល
185ច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងឱសថក្រសួងសុខាភិបាល
186ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាស្តីពីការត្រួតពិនិត្យថ្នាំជក់ក្រសួងសុខាភិបាល
187ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាល
188ច្បាប់ស្តីពី ការបង្ការ និងការប្រយុទ្ធទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលមេរោគអេដស៍ ជំងឺអេដស៍ក្រសួងសុខាភិបាល
189ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតរដ្ឋលេខាធិការដ្ខានអាកាសចរស៊ីវិលរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍ស៊ីវិល
190ច្បាប់ស្តីពីអាកាសចរស៊ីវិលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍ស៊ីវិល
191ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារអនុវត្តកញ្ចប់កិច្ចសន្យាទី៧ និងទី៨ នៃសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាស ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខណ្ឌ័អាស៊ាន ស្តីពីសេវាកម្មរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍ស៊ីវិល
192ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើ ១-កិច្ចព្រមព្រៀងដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាស រវាងរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន, ២-ពិធីសារទី១ ស្តីពីមិនកំណត់សិទ្ធិហោះហើរទី៣ និងទី៤ រវាងចំណុចណាមួយនៅក្នុងទឹកដីបណ្តាភាគីចុះកិចរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍ស៊ីវិល
193ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមេធាវីមេធាវី
194ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត
195ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត
196ច្បាប់ស្តីពីការកែតម្រូវនៃច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ១៩៩៤ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
197ច្បាប់ស្តីពីការកែតម្រូវនៃច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ១៩៩៥ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
198ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រម​លើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាង​រដ្ឋាភិបាលនៃ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ និងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ីដើម្បីជំរុញ​និងការពារការវិនិយោគ​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
199ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងឱសថក្រសួងសុខាភិបាល
200ច្បាប់ស្តីពី ការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសំរាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ១៩៩៥ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
201ច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
202ច្បាប់ស្តីពី ការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសំរាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ១៩៩៦ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
203អនុក្រឹត្យលេខ០៤​ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
204ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០០៤ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
205ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០០៥ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
206ច្បាប់ស្តីពី ការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០០៦ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
207ច្បាប់ស្តីពីការកែតម្រូវនៃច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់ការ​គ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០០៩ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
208ច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
209ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៥ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
210ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងលើការប្រកបវិជ្ជាជីវៈឯកជនក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រ អមវេជ្ជសាស្ត្រ និងជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រក្រសួងសុខាភិបាល
211អនុក្រឹត្យស្ពីពីការលើទឹកចិត្តពន្ធដារក្នងវិស័យមូលបត្រក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
212ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលើការបរិច្ចាគ ការផ្សាំកោសិកា ជាលិកា និងសរីរាង្គមនុស្សក្រសួងសុខាភិបាល
213ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៦ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
214ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈវិស័យសុខាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាល
215ច្បាប់ស្តីពីការទូរទាត់ថវិការទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង់ឆ្នាំ២០១៤ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
216ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការបង្កើតធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
217ច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យ និងសវនកម្មក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
218ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារវិសោធនកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគទូលំទូលាយអាស៊ានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
219ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារនិងអតីតយុទ្ធជនក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
220ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារទី៧​ស្តីពីប្រព័ន្ធឆ្លងកាត់គយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន​ស្តីពីកិច្ចសម្រួលការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ទំនិញក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
221ច្បាប់ស្តីពី ការង្កើតក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និង យុវនីតិសម្បទាក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
222ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន៣ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
223ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញា លេខ ១៥០ ស្តីពីរដ្ឋបាលការងារ នៃអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
224ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការបង្កើតអង្គភាពស្រាវជ្រាវម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបូក៣ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
225ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារដើម្បីអនុវត្តកញ្ចប់ទី៦ការបេ្តជ្ញាបើកចំហសេវាហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
226ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៧ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
227ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញា លេខ ៨៧-៩៨-១០០-១០៥-១១១ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
228ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៥ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
229អំពីការចូលរួមរបស់កុមារនៅក្នុងជម្លោះប្រដាប់អាវុធ និងអំពីការជួញដូរកុមារ ការធ្វើពេស្យាកម្មកុមារក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
230ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើពីធីសារជម្រើសពីរ ដកស្រង់ពីអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធកុមារក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
231ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
232ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ចូលជាភាគីនៃអនុសញ្ញាក្រុងឡាអេស្តីពីការការពារកុមារ​ និងសហប្រតិបត្តិការទាក់ទងនឹងស្មុំកូនអន្តរប្រទេសក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
233ច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជនក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
234ច្បាប់ស្តីពី ការរៀបចំទឹកដី នគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
235ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
236ច្បាប់ភូមិបាលក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
237ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន ស្តីពីការដឹកជញ្ជូនពហុរូបភាពក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
238អនុក្រឹត្យលេខ១០ អនក្រ.បក ស្តីពីការកំណត់ទីតាំងសំរាប់បង្កើតតំបន់ឧស្សាហកម្មនាងកុក ខេត្តកោះកុងក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
239ច្បាប់ស្តីពី ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
240ច្បាប់ស្តីពី ​ការអនុម័តយល់ព្រមលើឧបសម្ព័ន្ទទី៦ ទី៨ ទី១៤ និងពិធីសារទី៣ ​សម្រាប់អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការសម្រួលការដឹកជញ្ជូនទំនិញ ​និងពលរដ្ឋឆ្លងកាត់ព្រំដែនក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
241ច្បាប់ស្តីពី​ ការអនុម័តយល់ព្រមលើឧបសម្ព័ន្ទទី៣ ទី៥ ទី១០ ​និងពិធីសារទី២ សម្រាប់អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង ​ស្តីពីការសម្រួលការដឹកជញ្ជូនទំនិញ ​និងពលរដ្ឋឆ្លងកាត់ព្រំដែនក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
242ច្បាប់ស្តីពី សហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រសួងមុខងារសាធារណៈ
243ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារទី៤ របស់អាស៊ានស្តីពីតម្រូវការផ្នែកបច្ចេកទេសរបស់យានយន្តក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
244ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានមុខងារសាធារណៈក្រសួងមុខងារសាធារណៈ
245ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារទី៣ របស់អាស៊ានស្តីពីប្រភេទ និងបរិមាណយានយន្តផ្លូវគោកក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
246ច្បាប់ស្តីពី ការធ្វើវិសោនកម្មមាត្រា៥១ នៃច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រសួងមុខងារសាធារណៈ
247ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារទី១របស់អាស៊ាន ស្តីពីការកំណត់ផ្លូវនិងមធ្យោបាយបំពាក់លើផ្លូវដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
248ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារទី ៩ ស្តីពីទំនិញគ្រោះថ្នាក់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
249ច្បាប់ស្តីរបបសារព័ត៌មានក្រសួងព័ត៌មាន
250ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងព័ត៌មាន
251ច្បាប់ស្តីពី ​ការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាង ​និងក្នុងរង្វង់រដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ​ឡាវ ថៃឡង់ដ៍ និងវៀតណាមស្តីពីការសម្រួលនៃការដឹកជញ្ជូនទំនិញ ​និងពលរដ្ឋឆ្លងកាត់ព្រំដែនក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
252ច្បាប់ស្តីពីសភាពាណិជ្ជកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
253ច្បាប់ស្តីពីវិធានពាណិជ្ជកម្ម និងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
254ច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
255ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
256ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ
257ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា២ និងមាត្រា១៥ នៃច្បាប់ស្តីពីសភាពាណិជ្ជកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
258ច្បាប់ស្តីពី កិច្ចការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ
259ច្បាប់ស្តីពី ​ការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាអ៊ុយនីឌ្រ័រស្តីពីសម្បត្តិវប្បធម៌ ​ដែលត្រូវគេលួច ​ឬត្រូវគេធ្វើនីហរណកម្មខុសច្បាប់ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ
260ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញា ស្តីពីការការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ
261ច្បាប់ស្តីពី ​ការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាភាគី ​នៃអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាតិ ​ស្តីពីកិច្ចការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ក្រោមទឹកក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ
262ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀង​ស្តីពីសហប្រតិបត្តិការ​វប្បធម៌រវាង​រដ្ឋាភិបាល​នៃរដ្ឋជាសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងរដ្ឋាភិបាលនៃសហព័ន្ធរុស្សីក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ
263ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មនៃច្បាប់ស្តីពីវិធានពាណិជ្ជកម្ម និងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
264ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគុណភាព សុវត្ថិភាពលើផលិតផលទំនិញ និងសេវាក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
265ច្បាប់ស្តីពី ការបង្ក្រាបអំពើពង្រត់និងលក់ដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មលើមនុស្សក្រសួងយុត្តិធម៌
266ច្បាប់ស្តីពីម៉ាក ពាណិជ្ជនាម និងអំពើនៃការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
267ច្បាប់ស្តីពី​ ការបង្កើតក្រសួងយុត្តិធម៌ក្រសួងមហាផ្ទៃ
268ច្បាប់ស្តីពី រយៈពេលនៃការឃុំខ្លួនជាបណ្តោះអាសន្នក្រសួងយុត្តិធម៌
269ច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែលក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
270ច្បាប់ស្តីពី ស្ថានទម្ងន់ទោសនៃបទឧក្រិដ្ឋក្រសួងយុត្តិធម៌
271ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារនៃការចូលរួមរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
272ច្បាប់ស្តីពី វិសោនកម្មមាត្រា៣៦ មាត្រា៣៨ មាត្រា៩០ និងមាត្រា៩១ នៃច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌក្រសួងយុត្តិធម៌
273ច្បាប់ស្តីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
274ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើក​ិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ​និងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក​ ​ស្តីពីការមិនប្រគល់ខ្លួនជូនតុលាការ​ឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិក្រសួងយុត្តិធម៌
275ច្បាប់ស្តីពី ​វិសោធនកម្មមាត្រា៦៣​ នៃបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីប្រព័ន្ធតុលាការច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ ​និងនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌសម្រាប់អនុវត្តនៅ​ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសម័យអន្តរកាលក្រសួងយុត្តិធម៌
276ច្បាប់ស្តីពី ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណីក្រសួងយុត្តិធម៌
277ច្បាប់ស្តីពី ការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មក្រសួងយុត្តិធម៌
278ច្បាប់ស្តីពី ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌក្រសួងយុត្តិធម៌
279ច្បាប់ស្តីពី ក្រមរដ្ឋប្បវេណីក្រសួងយុត្តិធម៌
280ច្បាប់ស្តីពី ការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទក្រសួងយុត្តិធម៌
281ច្បាប់ស្តីពី នីតិវិធីនៃការពិន័យស៊ីវិលក្រសួងយុត្តិធម៌
282ច្បាប់ស្តីពីមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
283ច្បាប់ស្តីពីប្រតិបត្តិការដែលមានកិច្ចធានាក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
284ច្បាប់ស្តីពីក្ស័យធនក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
285ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សារាជសម្បត្តិក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង
286ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំព្រះបរមងារ និងព្រះរាជបុព្វសិទ្ធិថ្វាយដល់អតីតព្រះមហាក្សត្រ និងព្រះរាជមហេសីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង
287ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍
288ច្បាប់ស្តីពីវិស័យប្រៃសណីយ៍ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍
289ច្បាបស្តីពីការបង្កើតក្រសួងផែនការក្រសួងផែនការ
290ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើផែនការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច៥ឆ្នាំ លើកទី១ ១៩៩៦-២០០០ក្រសួងផែនការ
291ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើលក្ខន្តិកៈនៃសហគមន៍ទូរគមនាគមន៍អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍
292ច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍
293ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើផែនការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច៥ឆ្នាំលើកទី២ ២០០១-២០០៥ក្រសួងផែនការ
294ច្បាប់ស្តីពីស្ថិតិក្រសួងផែនការ
295ច្បាបស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍជាតិឆ្នាំ២០០៦-២០១០ក្រសួងផែនការ
296ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងធម្មការ និងសាសនាក្រសួងធម្មការ និងសាសនា
297ច្បាប់ស្តីពីស្ថិតិក្រសួងផែនការ
298ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច
299ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងបរិស្ថាន
300ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច
301ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាស្តីពីតំបន់ដីសើមមានសារៈសំខាន់ជាអន្តរជាតិ ជាពិសេសជាទីជម្រកសត្វស្លាបទឹកក្រសួងបរិស្ថាន
302ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌនៃសហប្រជាជាតិ ស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរធាតុអាកាសក្រសួងបរិស្ថាន
303ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាស្តុកខូម ស្តីពីសារធាតុបំពុលសរីរាង្គមិនងាយបំបំបែកធាតុក្រសួងបរិស្ថាន
304អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច
305ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាបាសែល ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យចលនាដឹកជញ្ញូន និងការបោះបង់ចោលសំណល់គ្រោះថ្នាក់ឆ្លងដែនក្រសួងបរិស្ថាន
306ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញា ស្តីពីជីវចម្រុះក្រសួងបរិស្ថាន
307ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ាន ស្តីពីការបំពុលដោយផ្សែងអ័ព្ពឆ្លងកាត់ព្រំដែនក្រសួងបរិស្ថាន
308ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមលើវិសោធនកម្មចំនួនបួននៃពីធីសារម៉ុងរ៉េអាល់ស្តីពីសារធាតុបំផ្លាញស្រទាប់អូហ្សូនក្រសួងបរិស្ថាន
309ច្បាបស្តីពីការបង្កើតក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងកិច្ចការនារី
310ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមលើពិធីសារក្យូតូនៃអនុសញ្ញាក្របខណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្រសួងបរិស្ថាន
311ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមលើពិធីសារកាតាហ្សេណាស្តីពីជីវសុវត្ថិភាពក្រសួងបរិស្ថាន
312ច្បាបស្តីពីការបង្កើតក្រសួងកិច្ចការនារី និងអតីតយុទ្ធជនក្រសួងកិច្ចការនារី
313ច្បាបស្តីពីការបង្កើតក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងកិច្ចការនារី
314ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែនស្តីពីកិច្ចការពារស្រទាប់អូហ្សូនក្រសួងបរិស្ថាន
315ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមលើពិធីសារម៉ុងរ៉េអាល់ស្តីពីសារធាតុបំផ្លាញស្រទាប់អូហ្សូនក្រសួងបរិស្ថាន
316ច្បាបស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះក្រសួងកិច្ចការនារី
317ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងពិធីសារឆ្នាំ១៩៧២ ដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មអនុសញ្ញាទោលស្តីពីគ្រឿងញៀនឆ្នាំ១៩៦១ក្រសួងបរិស្ថាន
318ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ចូល​ជាភាគី​នៃពិធីសារ​ស្តីពីការទប់​ស្កាត់ បង្រ្កាប និងដាក់​ទណ្ឌកម្ម​​ ការជួញដូរមនុស្ស​ ជាពិសេស​ស្រ្តី និងកុមារ ដែលបំពេញបន្ថែម​លើ​អនុសញ្ញា​របស់អង្គការ​សហប្រជា​ជាតិ​​ស្តីពីការប្រឆាំង​បទឧក្រិដ្ឋ​កម្ម​ឆ្លងដែក្រសួងកិច្ចការនារី
319ច្បាប់ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិក្រសួងបរិស្ថាន
320ច្បាប់ស្តីពីជីវសុវត្ថិភាពក្រសួងបរិស្ថាន
321ច្បាប់ស្តីពីការផ្តល់សច្ចាប័នលើសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាព និងសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
322ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
323ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រម​លើពីធី​សារ​ណាហ្គូយ៉ា​ស្តីពីសិទ្ធិ​ទទួលផល​​ពីធនធាន​សេនេទិក​និងការបែងចែកផលប្រយោជន៍​ពីការប្រើប្រាស់ធនធាន​សេនេទិក​​ដោយស្មើភាព​ និងសមធម៌​នៃអនុសញ្ញា​សហប្រជាជាតិ​ស្តីពីជីវៈចម្រុះ​​ក្រសួងបរិស្ថាន
324ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាស្តីពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
325ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្រសួងបរិស្ថាន
326ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាព និងឧបត្ថម្ភគ្នាទៅវិញទៅមករវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
327ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម
328ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម
329ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការ​រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសហគមន៍អឺរ៉ុបក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
330ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងទេសចរណ៍ក្រសួងទេសចរណ៍
331ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាស្តីពីការហាមការប្រើប្រាស់ ការរក្សាទុក ការផលិត និងការផ្ទេរគ្រាប់មីនប្រឆាំងមនុស្ស និងការបំផ្លាញគ្រាប់មីនក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
332ច្បាប់ស្តីពីទេសចរណ៍ក្រសួងទេសចរណ៍
333ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញារវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងព្រះរាជាណាចក្រថៃស្តីពីបត្យាប័នក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
334ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារទី២ ធ្វើវិសោធនកម្មលើសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាព​ និងសហប្រតិ​បត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
335ច្បាប់ស្តីពីរបបសោធននិវត្តន៍ និងសោធនបាត់បង់សមត្ថភាពការងារចំពោះយោធិននៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទក្រសួងការពារជាតិ
336ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀង ពិធីសារ និងអនុស្សរណៈនៃអាស៊ានក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
337ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការហាមឃាត់ជាទូទៅនៃការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
338ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារលើការធ្វើវិសោធនកម្ម​ទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីគំរោងអនុគ្រោះពន្ធគយរួម​សម្រាប់តំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ានក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
339ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញារវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវស្តីពីបត្យាប័នក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
340ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងការពារជាតិក្រសួងការពារជាតិ
341ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែនស្តីពីទំនាក់ទំនងកុងស៊ុលក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
342ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈទូទៅចំពោះយោធិននៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទក្រសួងការពារជាតិ
343ច្បាប់ស្តីពីការហាមប្រើប្រាស់គ្រាប់មីនគ្រប់ប្រភេទប្រឆាំងនឹងមនុស្សក្រសួងការពារជាតិ
344ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ចូលជាសមាជិកនៃពិធីសារស្តីពីការបង្រ្កាបអំពើរខុសច្បាប់ល​ទៅនឹងសុវត្ថិភាពនៃទីតាំងអចិន្រ្តៃយ៍ដែលស្ថិតនៅតំបន់ខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រក្រសួងការពារជាតិ
345ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាស្តីពីអាវុធគីមីក្រសួងការពារជាតិ
346ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាសមាជិកនៃ​អនុសញ្ញាស្តីពីការបង្រ្កាបអំពើរខុសច្បាប់ទៅនឹងសុវត្ថិភាពនៃ​ការធ្វើនាវាចរណ៍តាមដែនសមុទ្រក្រសួងការពារជាតិ
347ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាសមាជិក​នៃអនុសញ្ញាស្តីពីការកំណត់សម្គាល់នៃគ្រឿងផ្ទុះផ្លាស៊្ទិក សម្រាប់ជាកម្មវត្ថុនៃការស្រាវជ្រាវក្រសួងការពារជាតិ
348ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ចូលជាសមាជិកនៃអនុសញ្ញាស្តីពីការការពាររូបកាយពីសារធាតុនុយក្លេអ៊ែរក្រសួងការពារជាតិ
349ច្បាប់ស្តីពីវិសោធននកម្មនៃច្បាប់ស្តីពីរបបសោធននិវត្តន៍ និងសោធនបាត់បង់សមត្ថភាពការងារចំពោះយោធិននៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទក្រសួងការពារជាតិ
350ច្បាប់ស្តីពីកាតព្វកិច្ចយោធាក្រសួងការពារជាតិ
351ច្បាប់ស្តីពីការងារក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
352ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
353ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិខាងការងារលេខ១៨២ ស្តីពីការហាមប្រាម និងសកម្មភាពបន្ទាន់សម្រាប់ការលុបបំបាត់ទម្រង់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
354ច្បាប់ស្តីពីការងារវិសោធនកម្មមាត្រា១៣៩ និងមាត្រា១៤៤​នៃ​ច្បាប់ការងារ ច្បាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ជនទាំងឡាយដែលស្ថិតក្រោមបទប្បញ្ញតិនៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
355អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
356ច្បាប់ស្តីពីសហជីពក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
357ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តីទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
358ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាកុងស៊ុល​រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
359ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តីទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
360ច្បាប់ស្តីពីការយល់ព្រម និងការអនុវត្តអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
361ច្បាប់ស្តីការអនុម័តយល់ព្រមលើលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមស្តីពីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
362ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើធម្មនុញ្ញនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
363ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិ និងរដ្ឋាភិបាលកម្ពូជាទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
364ច្បាប់ស្តីបណ្ណសារទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
365ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមលើសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជា​ និងប្រទេសវៀតណាមទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
366ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
367ច្បាប់ស្តីពីឯកពន្ធភាពទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
368ច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
369ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់ និងហរិញ្ញប្បទានវេរកម្មទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
370ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារនៃការរៀបចំពិសេស​សម្រាប់ផលិតផលវេទយិតក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
371ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារទី៨ ស្តីពីវិធានការអនាម័យ និងភូមគាមអនាម័យក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
372ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
373ច្បាប់ស្តីពីជលផលក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
374ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងពូជដំណាំ និងសិទ្ធិអ្នកបង្កាត់ពូជដំណាំក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
375ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមតុលាការ
376ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតឲ្យមានអង្គជំនុំជម្រះវិសមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាតុលាការ
377ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រានៃច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតឲ្យមានអវកតតុលាការ
378ច្បាប់ស្តីពី ការរៀបចំអង្គការតុលាការតុលាការ
379ច្បាប់ស្តីពី លក្ខន្តិកៈនៃចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញាតុលាការ
380ច្បាប់ស្តីពីសុខភាពសត្វ និងផលិតកម្មសត្វក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
381ច្បាប់ស្តី​ពីការរៀបចំ និងការ​ប្រព្រឹត្តទៅនៃ​ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមតុលាការ
382ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាព្រឹទ្ធសភា
383ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈសមាជិកព្រឹទ្ធសភាព្រឹទ្ធសភា
384ច្បាប់ស្តីពីសវនកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ
385ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើធម្មនុញ្ញអង្គការអន្តរជាតិទេសន្តរប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃ
386ច្បាប់ស្តីពី អន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃ
387ច្បាប់ស្តីពីច្បាប់បន្ថែមទៅលើច្បាប់ស្តីពីសវនកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ
388ច្បាប់ស្តីពី ការបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសងក្រសួងមហាផ្ទៃ
389ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងមហាផ្ទៃ
390ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា១៨ នៃច្បាប់ស្តីពីសវនកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ
391ច្បាប់ស្តីពី សញ្ជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃ
392ច្បាប់ស្តីពី ការបោះឆ្នាតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក្រសួងមហាផ្ទៃ
393ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតគណនីពិសេសរបស់រតនាគារជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃ
394ច្បាប់បន្ថែមទៅលើ ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក្រសួងមហាផ្ទៃ
395រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារដ្ឋសភា
396ច្បាប់បន្ថែមលើកទី២ ទៅលើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក្រសួងមហាផ្ទៃ
397ច្បាប់បន្ថែមលើកទី៣ ទៅលើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក្រសួងមហាផ្ទៃ
398ច្បាប់ស្តីពី គណបក្សនយោបាយក្រសួងមហាផ្ទៃ
399ច្បាប់ស្តីពី ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ក្រសួងមហាផ្ទៃ
400ច្បាប់ស្តីពីបង្កើតថវិការបស់រដ្ឋសភាឆ្នាំ១៩៩៤រដ្ឋសភា
401ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ក្រសួងមហាផ្ទៃ
402ច្បាប់ស្តីពីការដាក់ក្រុមកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឲ្យនៅក្រៅច្បាប់រដ្ឋសភា
403ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក​ ខណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃ
404ច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក្រសួងមហាផ្ទៃ
405ច្បាប់ស្តីពី ការកំណត់ចំនួនអាសនរដ្ឋសភា នីតិកាលទី៣ក្រសួងមហាផ្ទៃ
406ច្បាប់ស្តីពីថវិការបស់រដ្ឋសភារដ្ឋសភា
407ច្បាប់ស្តីពីលក្ឋន្តិកៈមន្រ្តីរាជការនៃក្រុមនីតិប្បញ្ញត្តិរដ្ឋសភា
408ច្បាប់ស្តីពីការ​អនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញា​របស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំង​នឹងការចរាចរគ្រឿងញៀន​ខុសច្បាប់និងសារធាតុដែល​ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រព័ន្ទ​សរសៃប្រសាទឆ្នាំ ១៩៨៨ក្រសួងមហាផ្ទៃ
409ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាទោលស្តីព​ីគ្រឿងញៀនឆ្នាំ ១៩៦១ក្រសួងមហាផ្ទៃ
410ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត​យល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញស្តីពីសារធាតុដែល​ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សរសៃប្រសាទឆ្នាំ ១៩៧១ក្រសួងមហាផ្ទៃ
411ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងអាវុធ គ្រឿងផ្ទុះ និងគ្រាប់រំសេវក្រសួងមហាផ្ទៃ
412ច្បាប់ស្តីពី វិសោនកម្មច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនក្រសួងមហាផ្ទៃ
413ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត​យល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជាចូលជាសមាជិក​នៃអនុសញ្ញាអន្តរជាតិប្រឆាំង​នឹងការចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងក្រសួងមហាផ្ទៃ
414ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត​យល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ចូលជាសមាជិកនៃអនុសញ្ញាស្ត​ីពីការទប់ស្តាត់និង​ការដាក់ទោស​ទៅ​លើឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងឡាយប្រឆាំង​នឹងបុគ្គលដែល​ត្រូវការពារជាអន្តរជាតិ​រួមទាំងភ្នាក់ងារការទូតក្រសួងមហាផ្ទៃ
415ច្បាប់ស្តីពីលក្ឋន្តិកៈតំណាងរាស្រ្តរដ្ឋសភា
416ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ចូលជាភាគីនៃអនុសញ្ញាស្ត​ីពីការបង្ក្រាបការដាក់​គ្រាប់បែកផ្ទុះរបស់ភេរវករក្រសួងមហាផ្ទៃ
417ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត​យល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ចូលជាភាគីនៃអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីព​ីការលុបបំបាត់ចោលនូវកា​រ​ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន​ដល់អំពើភេរវកម្មក្រសួងមហាផ្ទៃ
418ច្បាប់ស្តីពី ​ការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ចូលជាភាគីនៃអនុសញ្ញា​អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រឆាំង​បទឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនដែលមាន​អង្គការចាត់តាំងក្រសួងមហាផ្ទៃ
419ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀង​សហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់​ស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង​អំពើប្លន់នាវានិងអំពើប្លន់ប្រដាប់​អាវុធក្នុងដែនសមុទ្រអាស៊ីក្រសួងមហាផ្ទៃ
420ច្បាប់ស្តីពី វិសោនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ក្រសួងមហាផ្ទៃ
421ច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្មមាត្រា១៣ថ្មី​នៃច្បាប់ស្តីពី​វិសោធនកម្មច្បាប់​ស្តីពីការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក្រសួងមហាផ្ទៃ
422ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាភាគីនៃពិធីសារបន្ថែមនៃអនុសញ្ញាស្តីពីការប្រឆាំងការធ្វើ​ទារុណកម្ម អំពើឃោឃៅ អំពើអមនុស្សធម៌ អំពើធ្វើទុក្ខបុញម្នេញ ឬទណ្ឌកម្មក្រសួងមហាផ្ទៃ
423ច្បាប់ស្តីពីលក្ឋន្តិកៈតំណាងរាស្រ្តរដ្ឋសភា
424ច្បាប់ស្តីពី ការកំណត់ចំនួនអាសនរដ្ឋសភានីតិកាលទី៤ក្រសួងមហាផ្ទៃ
425ច្បាប់ស្តីពី ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ​ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ​ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃ
426ច្បាប់ស្តីពីការបង្ការ និងការពន្លត់អគ្គិភ័យក្រសួងមហាផ្ទៃ
427បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភារដ្ឋសភា
428ច្បាប់ធម្មនុញ្ញ​ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា៧៦​​និងមាត្រាទាំងឡាយ​ពីជំពូកទី​១៥ថ្មី​​ដល់ជំពូកទី​១៦​ថ្មី​​នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋសភា
429ច្បាប់ស្តីពីសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្រសួងមហាផ្ទៃ
430ច្បាប់ស្តីពីភតិសន្យាពិសេសរដ្ឋសភា
431ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា៨ មាត្រា៤០ មាត្រា៤១ មាត្រា៤៧ មាត្រា៤៨ មាត្រា៧៥ មាត្រា៧៧ មាត្រា៨២ និងមាត្រា៩០ នៃច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក្រសួងមហាផ្ទៃ
432អនុក្រឹត្យស្តីពីឯកសណ្ឋាន សញ្ញាសម្គាល់ និងសញ្ញាសក្កិរបស់មន្ត្រីអធិការកិច្ចថ្នាំកសិកម្មនិងជីកសិកម្មក្រសួងមហាផ្ទៃ