ល.រ ចំណងជើង តាមក្រសួង/ស្ថាប័ន ទាញយក
1អនុក្រឹត្យស្តីពីការកំណត់និងការបែងចែកតំបន់គ្រប់គ្រងក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងទួលព័ន្ធតាឡី បឹងស្នេហ៍ក្រសួងបរិស្ថាន
2អនុក្រឹត្យស្តីពីស្តីពីការបង្កើតតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងទួលព័ន្ធតាឡី បឹងស្នេហ៍ក្រសួងបរិស្ថាន
3អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
4អនុក្រឹត្យស្តីពីការអនុញ្ញាតឱ្យមន្ត្រីរាជការ និយោជិត កម្មករ ឈប់សម្រាកការងារនៅថ្ងៃទី១៧ ទី១៨ ទី១៩ ទី២០ និងទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
5អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិ ភ្នំស្វាយក្រសួងបរិស្ថាន
6អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិ ភ្នំបាក់ក្រសួងបរិស្ថាន
7អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិ ភ្នំយាយសំក្រសួងបរិស្ថាន
8អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិ ភ្នំព្រះ-ភ្នំវែងក្រសួងបរិស្ថាន
9អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិ ភ្នំព្រះនេត្រព្រះក្រសួងបរិស្ថាន
10អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិ ភ្នំទាក់ទ្រាំងក្រសួងបរិស្ថាន
11អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិ គីរីយង់ក្រសួងបរិស្ថាន
12អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិ ភ្នំជញ្ជាំងក្រសួងបរិស្ថាន
13អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិ ភ្នំប្រាំពីរក្រសួងបរិស្ថាន
14អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍
15អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បរមាក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
16អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិបណ្តុះបណ្តាលក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
17អនុក្រឹត្យលេខ១៥០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា២នៃអនុក្រឹត្យលេខ៤៨៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣ ស្តីពីការកែសម្រួលគណៈកម្មការសម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហាកូដកម្ម បាតុកម្មនៅតាមគ្រប់មុខសញ្ញាក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
18អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
19អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាបណ្ណសារទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
20អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
21អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកែប្រែនិងការដំឡើងប្រាក់ដំណាច់មុខងារមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានមុខងារសាធារណៈ
22អនុក្រឹត្យស្តីពីលក្ខន្តិកៈសមាជិកបណ្ឌិតសភានៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជាទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
23អនុក្រឹត្យ ស្តីពីហត្ថលេខាឌីជីថលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
24អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់បណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
25អនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងការកំណត់បៀវត្សប្រចាំខែនិងឧបត្ថម្ភផ្សេងៗសម្រាប់មន្រ្តីរាជការនិងបុគ្គលិកបំពេញភារកិច្ចតាមស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅបរទេសក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
26អនុក្រឹត្យស្តីពីឯកសណ្ឋាន សញ្ញាសម្គាល់ និងសញ្ញាសក្កិរបស់មន្ត្រីអធិការកិច្ចថ្នាំកសិកម្មនិងជីកសិកម្មក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
27អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំនិងការគ្រប់គ្រងតំបន់រមណីយដ្ឋានសំបូរព្រៃគុកក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
28អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
29អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍ក្រសួងទេសចរណ៍
30អនុក្រឹត្យស្តីពី​ការកែសម្រួលមាត្រា២១​ មាត្រា២២ និងមាត្រា២៣ ស្តីពីសម្បទានដីសង្គមកិច្ចក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
31អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិសុខភាព​និងសុវត្ថិភាពការងារក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
32អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតមូលនិធិបរិស្ថាននិងសង្គមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
33អនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មភាពយន្តក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ
34អនុក្រឹត្យស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា៥ មាត្រា១១ មាត្រា១២ នៃអនុក្រឹត្យលេខ១៤៥ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតស្បៀងបម្រុងកម្ពុជាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
35អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
36អនុក្រឹត្យស្តីពីការកែសម្រួលអត្រាពន្ធគយ អត្រាធអាករពិសេស និងអត្រាអាករនាំចេញលើមុខទំនិញមួយចំនួនក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
37អនុក្រឹត្យស្តីពីឯកសណ្ឋាន សញ្ញាសម្គាល់ និងសញ្ញាសក្កិរបស់មន្ត្រីអធិការកិច្ចទេសចរណ៍ក្រសួងទេសចរណ៍
38អនុក្រឹត្យស្តីពីការប្រគល់មុខងារនានាពាក់ពន្ធ័នឹងការគ្រប់គ្រងការអប់រំកុមារតូចក្រសួងមហាផ្ទៃ
39អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតសាលាជាតិរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃ
40អនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាជ្ញាបណ្ណស្វែងរុករកនិងអាជ្ញាបណ្ណឧស្សាហកម្មអាជីវកម្មធនធានរ៉ែក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល
41អនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងលើការវាស់វែង និងការផលិតផែនទី និងលើអាជីវកម្មវាស់វែង និងលើអាជីវកម្មផែនទីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
42អនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់បរិក្ខារអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិចក្រសួងបរិស្ថាន
43អនុក្រឹត្យស្តីពីការទទួលស្គាល់វិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជសាស្រ្ត អេស៊ីលីដាក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
44អនុក្រឹត្យស្តីពីការផ្តល់ជ័យលាភីជនពិការក្នុងការប្រកួតប្រជែងមុខជំនាញ ការប្រកួតកីឡាស៉្បេស្យាល់អូឡាំពិកនឹងប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់គ្រូបង្វឹក គ្រូបង្វឹកជំនួយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
45អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតគ្រឹះស្ថានអង្គរ ជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាលក្រសួងទេសចរណ៍
46អនុក្រឹត្យស្តីពីទិវាជាតិអំណានក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
47អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតរង្វាន់ពិសេសសម្រាប់ទុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ក្រសួងទេសចរណ៍
48អនុក្រឹត្យស្តីពីការទទួលស្គាល់ការប្រែក្លាយវិទ្យាស្ថាន​​​​​​​​ឯកទេសសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទៅជាសាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
49អនុក្រឹត្យស្តីពីការទទួលស្គាល់ការប្តូរឈ្មោះវិទ្យាស្ថានអប់រំកម្ពុជាទៅជាវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិ អេស អាយ យូក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
50អនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងមណ្ឌលថែទាំកុមារក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
51អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាននៃអាជ្ញាធរជាតិដើម្បីការពារ និងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌នៃប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ
52អនុក្រឹត្យស្តីពីការកំណត់ល្បឿនយានជំនិះក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
53អនុក្រឹត្យស្តីពីការពិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះអំពើល្មើនឹងច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
54អនុក្រឹត្យស្តីពីការផ្ទេរធនធានពីថវិការរដ្ឋជូនមូលនិធិក្រុង ស្រុកក្រសួងមហាផ្ទៃ
55អនុក្រឹត្យស្តីពីការកំណត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែចំពោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ និងមន្រ្តីភូមិក្រសួងមហាផ្ទៃ
56អនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងការចាត់ចែង​សេវាបង្រៀន​ក្នុងគ្រឺះស្ថាន​បឋមសិក្សាសាធារណៈក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
57អនុក្រឹត្យលេខ២៧៧ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការកែសម្រួល​មាត្រា២​នៃអនុក្រឹត្យ​លេខ៦២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤ ស្តីពីប្រាក់បំណាច់​របស់សមាជិក​រាជរដ្ឋាភិបាល​ អនុរដ្ឋលេខាធិការ ទីប្រឹក្សា ព្រមទាំង​មន្ត្រី​រាជការ​ស៊ីវិល​និងកង​កម្លាំង​ប្រដាប់អាវុធ​ចាប់ពី​ថ្នាក់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ
58អនុក្រឹត្យលេខ ២៦៦ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការបណ្ឌិតសភាទទួលបន្ទុកអនុម័តពាក្យច្បាប់ក្រសួងយុត្តិធម៌
59អនុក្រឹត្យលេខ ២៦៧.អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការផលិតភាពកម្ពុជាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
60អនុក្រឹត្យលេខ ២៦៥.អនក្រ.បក ស្តីពីពិធីបុណ្យទន្លេក្រសួងទេសចរណ៍
61អនុក្រឹត្យស្តីពីការកំណត់អត្រា និងបែបបទនៃការជ្រើសរើសជនពិការចូលបំរើការងារក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
62អនុក្រឹត្យលេខ០៣ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតខណ្ឌសែនសុខ នៃរាជធានីភ្នំពេញក្រសួងមហាផ្ទៃ
63អនុក្រឹត្យលេខ០៤ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតស្រុករុក្ខគិរី នៃខេត្តបាត់ដំបងក្រសួងមហាផ្ទៃ
64អនុក្រឹត្យលេខ០៥ អនក្រ.បក ស្តីពីការប្តូរខណ្ឌ នៃខេត្តប៉ៃលិនទៅជាក្រុង និងជាស្រុកក្រសួងមហាផ្ទៃ
65អនុក្រឹត្យលេខ០៦ អនក្រ.បក ស្តីពីការប្តូរខណ្ឌ នៃខេត្តកែបទៅជាក្រុង និងជាស្រុកក្រសួងមហាផ្ទៃ
66អនុក្រឹត្យលេខ០៧ អនក្រ.បក ស្តីពីការប្តូរខណ្ឌ នៃខេត្តព្រះសីហនុទៅជាក្រុង និងជាស្រុកក្រសួងមហាផ្ទៃ
67អនុក្រឹត្យលេខ០៨ អនក្រ.បក ស្តីពីការធ្វើអនុបយោគដីព្រៃបំរុងទុកអចិន្រ្តៃយ៍ របស់រដ្ឋ និងការផ្តល់សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច ជូនក្រុមហ៊ុនឯកជនធ្វើវិនិយោគកសិ-ឧស្សាហកម្ម នៅខេត្តបាត់ដំបងក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
68អនុក្រឹត្យលេខ០២ អនក្រ.បក ស្តីពីការដំឡើងការិយាល័យអាជីវកម្ម រ៉ែ និងថ្មសម្ភារៈសំណង់ នៃនាយកដ្ឋានរ៉ែ ទៅជានាយកដ្ឋានរ៉ែសំណង់ ចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋានធនធានរ៉ែ នៃក្រសួងឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពលក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល
69អនុក្រឹត្យលេខ០១ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតមណ្ឌលអាជីវកម្មផែភ្នំពេញក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
70អនុក្រឹត្យលេខ៤០ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតនាយកដ្ឋានប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស និងការពារអនីតិជននៃក្រសួងមហាផ្ធៃក្រសួងមហាផ្ទៃ
71អនុក្រឹត្យលេខ៤១ អនក្រ.បក ស្តីពីការរៀបចំកែសម្រួលនាយកដ្ឋានមួយចំនួននៃក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងមហាផ្ទៃ
72អនុក្រឹត្យលេខ៣៨ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតវិទ្យាស្ថានគ្រប់គ្រងនិងព័តមានវិទ្យាក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
73អនុក្រឹត្យលេខ៣៦ អនក្រ.បក ស្តីពីការកែប្រែរចនាសម្ព័ន្ធនៃមហាវិទ្យាល័យវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីទៅជាវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រគ្រប់គ្រងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
74អនុក្រឹត្យលេខ៣៥ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការសហប្រតិបត្តការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណ កម្ពូជា វៀតណាម ឡាវ និងកម្ពុជា ឡាវ ថៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
75អនុក្រឹត្យលេខ៣៣ អនក្រ.បក ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងសំអាងក្រសួងសុខាភិបាល
76អនុក្រឹត្យលេខ៣១ អនក្រ.បក ស្តីពីការបំបេញបន្ថែមក្រុមប្រឹក្សាកំណែទម្រង់កងយោធពលខេមរភូមិន្ទក្រសួងការពារជាតិ
77អនុក្រឹត្យលេខ៣០ អនក្រ.បក ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ
78អនុក្រឹត្យលេខ២៨ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតវិទ្យាស្ថានក្រុងអង្គរក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
79អនុក្រឹត្យលេខ២៦ អនក្រ.បក ស្តីពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឃុំ សង្កាត់ក្រសួងមហាផ្ទៃ
80អនុក្រឹត្យលេខ២៥ អនក្រ.បក ស្តីពីការបញ្ចូលសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឃន៍សង្គមកិច្ចក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍សង្គមកិច្ច
81អនុក្រឹត្យលេខ២៤ អនក្រ.បក ស្តីពីការធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា៧ ជំពូកទី៣ នៃអនុក្រឹត្យលេខ១៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងទី១៩ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ១៩៩៨ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងធម្មការ និងសាសនាក្រសួងធម្មការ និងសាសនា
82អនុក្រឹត្យលេខ២២ អនក្រ.បក ស្តីពីការធ្វើវិមជ្ឈការអំណាច តួនាទី និងភារកិច្ចទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ក្រសួងមហាផ្ទៃ
83អនុក្រឹត្យលេខ២៣ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតគ្រិះស្ថានបោះពុម្ព និងចែកផ្សាយជាគ្រិះស្ថានសាធារណៈមានលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
84អនុក្រឹត្យលេខ២១ អនក្រ.បក ស្តីពីការប្រគល់ភារកិច្ចជូនអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបថែរក្សា និងគ្រប់គ្រង សណ្ឋាគារវីឡាអប្សរាក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា
85អនុក្រឹត្យលេខ២០ អនក្រ.បក ស្តីពីការដាក់វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ជាអង្គភាពអនុវត្តថវិកាឧបសម្ព័ន្ធក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
86អនុក្រឹត្យលេខ១៩ អនក្រ.បក ស្តីពីអង្គភាពទទួលបន្ទុកកំណែទម្រង់ច្បាប់ទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
87អនុក្រឹត្យលេខ១៦ អនក្រ.បក ស្តីពីមូលនិធិ ឃុំសង្កាត់ក្រសួងមហាផ្ទៃ
88អនុក្រឹត្យលេខ១១ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតការបង្កើតរាជាយស្ម័យយានកម្ពុជា ជាសហគ្រាសាធារណៈក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
89អនុក្រឹត្យលេខ០៨ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតនាយកដ្ឋានព័ត៌មាន និងកិច្ចការអាស៊ានចំណុះក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
90អនុក្រឹត្យលេខ០៩ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតសាលាភូមិន្ទចៅក្រមទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
91អនុក្រឹត្យលេខ០៦ អនក្រ.បក ស្តីពីប្រាក់បំណាច់សវនកម្ម និងប្រាក់បំណាច់ផ្សេងៗរបស់ថ្ចាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិក អាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ
92អនុក្រឹត្យលេខ០៧ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
93អនុក្រឹត្យលេខ៧៤ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការបង្កើត​វិទ្យាស្ថាន​ស្រាវជ្រាវ​និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម​កម្ពុជា​ ជាគ្រឹះស្ថាន​សាធារណៈរដ្ឋបាល​ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
94អនុក្រឹត្យលេខ៧២ អនក្រ.បក ស្តីពី​កិច្ចដំណើរ​ការ​វាយតម្លៃហេតុ​ប៉ះពាល់​បរិស្ថានក្រសួងបរិស្ថាន
95អនុក្រឹត្យលេខ៧៣ អនក្រ.បក ស្តីពី​វិសោធនកម្ម​មាត្រា៦ ថ្មី នៃអនក្រុឹត្យលេខ៣៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩៩ ត្រង់ចំណុច៥ ខ ពាក់ព័ន្ធនឹងរបប​ឧបត្ថម្ភ​ចំពោះ​យោធិន​ពលី មរណៈ បង្កស្លាប់ បាត់ខ្លួន និឹងពិការក្រសួងការពារជាតិ
96អនុក្រឹត្យលេខ៦២ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការរៀបចំ​ និងការប្រព្រឹត្តិទៅ​របស់​ក្រសួង​រៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
97អនុក្រឹត្យលេខ៥៩ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការបង្កើត​ឃុំភ្នំដី ចំណុះ​ស្រុក ភ្នំស្រុក ខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ
98អនុក្រឹត្យលេខ៦០ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការបង្កើត​ឃុំ​តាគង់ ចំណុះស្រុក​ម៉ាឡៃ ខេត្តបន្ទាយ​មានជ័យក្រសួងមហាផ្ទៃ
99អនុក្រឹត្យលេខ៦១ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការបង្កើត​ឃុំអូបីជាន់ ចំណុះស្រុកអូរជ្រៅ ខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យក្រសួងមហាផ្ទៃ
100អនុក្រឹត្យលេខ៥៨ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការរៀបចំ​ និងការប្រព្រឹត្តិទៅ​របស់ក្រសួងធនធានទឹិ​ក និងឧតុនិយមក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម
101អនុក្រឹត្យលេខ៥៦ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការបង្កើត​ក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិ​កម្ពុជា​ដើម្បីកុមារក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
102អនុក្រឹត្យលេខ៥០ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការបន្ថែម​ប្រាក់បៀវត្ស​ជូនយុទ្ធជន​ពិការទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
103អនុក្រិត្យលេខ៥៤ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការ​កែ​សម្រួល​ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅ​របស់គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​គ្រប់គ្រង​គ្រោះមហន្តរាយគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ
104អនុក្រឹត្យលេខ៥៣ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការធ្វើ​វិសោធនកម្ម​លើ​អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​ការអនុវត្តន៍​ច្បាប់វិនិយោគ​នៃព្រះរាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា លេខ៨៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី​២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៧ទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
105អនុក្រឹត្យលេខ៥០ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការ​ស្ថិត​នៅក្រៅក្របខណ្ឌ​ដើម​ចំពោះ​មន្ត្រី​រាជការ​ស៊ីវិល មន្ត្រី​តុលាការ មន្ត្រី​នគរបាលជាតិ និង​កង​យោធពល​ខេមរភូមិន្ទក្រសួងមុខងារសាធារណៈ
106អនុក្រឹត្យលេខ៥១ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការបង្កើត​ក្រុមប្រឹក្សា​កំណែទំរង់​រដ្ឋបាលឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាកំណែទម្រង់រដ្ឋ
107អនុក្រឹត្យលេខ៥២ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការរៀបចំ​និងការប្រព្រឹត្តទៅ​របស់​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​ នៃក្រុមប្រឹក្សា​កំណែទម្រង់​រដ្ឋបាលឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាកំណែទម្រង់រដ្ឋ
108អនុក្រឹត្យលេខ៤៩ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការផ្ទេរ​គណៈកម្មការ​អចិន្ត្រៃយ៍​រៀបចំ​បុណ្យជាតិ និងអន្តរជាតិ​ឲ្យស្តីតនៅក្រោម​ការគ្រប់គ្រង​របស់ទីស្តីការ​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី​ទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
109អនុក្រឹត្យលេខ៤៨ អនក្រ.បក កែតំរូវទៅ​លើ​អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ៥១ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការរៀប​ចំ និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅនៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជាក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា
110អនុក្រឹត្យ៤៧ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ​នៃក្រុម​ប្រឹក្សា​យោធាក្រសួងការពារជាតិ
111អនក្រឹត្យលេខ៤៤ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការបង្កើត​ក្រុមប្រឹក្សា​កំណែទម្រង់​កងយោធពល​ខេមរ​ភូមិន្ទឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាកំណែទម្រង់រដ្ឋ
112អនក្រឹត្យលេខ៤៥ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការបង្កើត​គណៈកម្មការ​រៀបចំ​ទិវា​មហោស្រព​អង្គរឆ្នាំ​១៩៩៩-២០០០ទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
113អនុក្រឹត្យ​លេខ៤១ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការបង្កើត​ក្រុមប្រឹក្សា​រំសាយ​កងកម្លាំង​ប្រដាប់អាវុធឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាកំណែទម្រង់រដ្ឋ
114អនក្រឹត្យលេខ៤២ អនក្រុ.បក ស្តីពី​ការបង្កើត​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​រំសាយ​កងកំលាំងប្រដាប់អាវុធឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាកំណែទម្រង់រដ្ឋ
115អនុក្រឹត្យលេខ៤៣ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការបង្កើត​ក្រុមប្រឹក្សា​រំសាយ​កង​កំលាំងប្រដាប់អាវុធឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាកំណែទម្រង់រដ្ឋ
116អនុក្រឹត្យ​លេខ៣៨ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការគ្រប់គ្រង និងការត្រួតពិនិត្យ​ការនាំចូល ការផលិត ការលក់ ការទិញដូរ​ ការចែកចាយ និងការប្រើប្រាស់​អាវុធ​ជាតិផ្ទុះ​គ្រប់ប្រភេទ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ
117អនុក្រឹត្យលេខ​៣៣ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការកែតម្រូវ​ទៅលើ​អនុក្រឹត្យ​លេខ ៤៦ អនក្រ.បក ស្តីពីរបប​ឧបត្ថម្ភ​ចំពោះ​យោធិពលី​ មរណៈ បង្កស្លាប់ បាត់ខ្លួន និង​ពិការក្រសួងការពារជាតិ
118អនុក្រឹត្យ​លេខ៣២ អនក្រុ.បក ស្តីពី​ការបង្កើត​ស្ថាន​អគ្គកុងស៊ុលក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
119អនុក្រឹត្យលេខ​៣៣ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការបង្កើត​ស្ថាន​អគ្គកុងស៊ុលក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
120អនុក្រឹត្យ​លេខ៣០ អនក្រ.បក ស្តីពី​របប​រដ្ឋបាល ហិរញ្ញវត្ថុ និងការប្រព្រឹត្តទៅ​នៃ​រដ្ឋាករ​របស់ខេត្ត ក្រុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
121អនុក្រឹត្យ​លេខ២៩ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការកំណត់​សមត្តកិច្ចរបស់ខេត្ត ក្រុងក្រសួងមហាផ្ទៃ
122អនុក្រឹត្យលេខ២៨ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការ​បន្ថែម​ប្រាក់​បៀវត្ស​ជូន​មន្ត្រី​រាជការ​ស៊ីវិល យោធា នគរបាលជាតិ​ និវត្តជន និង​មន្ត្រី​បាត់បង់​សមត្ថភាព​ពលកម្មក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
123អនុក្រឹត្យលេខ២៧ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការត្រួតពិនិត្យ​ទឹកបំពុលក្រសួងបរិស្ថាន
124អនុក្រឹត្យលេខ២៦ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការកាត់​បន្ថយ​ប្រាក់​បំណាច់​របស់​សមាជិក​រាជរដ្ឋាភិបាល​ អនុរដ្ឋលេខាធិការ ទីប្រឹក្សា ព្រម​ទាំង​មន្ត្រីរាជការ​ស៊ីវិល កងកម្លាំង​ប្រដាប់​អាវុធ​ចាប់ពី​ថ្នាក់​អនុរដ្ឋលេខាធិការ​ឡើងទៅទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
125អនុក្រឹត្យលេខ២៤ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការបង្កើត​ទិវា​វប្បធម៌​ជាតិក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ
126អនុក្រឹត្យលេខ២៥ អនក្រ.បក ស្តីពីការ​បង្កើត​​គណៈកម្មការ​ទិវា​មហោស្រពអង្គរ​ឆ្នាំ​១៩៩៩-២០០០ទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
127អនុក្រឹត្យលេខ២០ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការបង្កើត​ស្ថាន​ឯកអគ្គ​រាជទូត​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជាប្រចាំ​​សហភាព​មីយ៉ាន់ម៉ាក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
128អនុក្រឹត្យលេខ២១ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការបង្កើត​ស្ថាន​ឯកអគ្គ​រាជទូត​នៃព្រះរាជាណចក្រ​កម្ពុជាប្រចាំ​ព្រះរាជាណាចក្រ​ប្រ៊ុយណេ​​ដារូស្សាឡាមក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
129អនុក្រឹត្យលេខ២២ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការរៀបចំ​ឡើង​វិញនូវ​ស្រុក​អន្លង់​វែង​ចំណុះ​ខេត្ត​ឧត្តរមានជ័យក្រសួងមហាផ្ទៃ
130អនុក្រឹត្យលេខ២៣ អនក្រ.បក ស្តីពីការ​បង្កើត​ស្រុក​ត្រពាំង​ប្រាសាទ​ចំណុះ​ខេត្ត​ឧត្តរមានជ័យក្រសួងមហាផ្ទៃ
131អនុក្រឹត្យលេខ១៣ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការបង្កើត​ចំការ​កៅស៊ូ​មេមត់​ជា​គ្រឹះ​ស្ថាន​សាធារណៈ​មាន​លក្ខណៈ​សេដ្ឋកិច្ចក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
132អនុក្រឹត្យលេខ១៥ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការបង្កើត​ចំការ​កៅស៊ូ​ក្រែក​ជា​គ្រឹះស្ថាន​សាធារណៈ​មានលក្ខណៈ​សេដ្ឋកិច្ចក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
133អនុក្រឹត្យ​លេខ១៧ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការបង្កើត​ចំការ​កៅស៊ូ​បឹងកេត​ជា​គ្រឹះស្ថាន​សាធារណៈមានលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
134អនុក្រឹត្យ​លេខ​១៨ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការ​បង្កើត​ចំការ​កៅស៊ូ​ចំការ​អណ្តូង​ជាគ្រឹះស្ថាន​សាធារណៈ​មានលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
135អនុក្រឹត្យលេខ១៩ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការបង្កើត​ចំការ​កៅស៊ូស្នួល​ជាគ្រឹះស្ថាន​សាធារណៈ​មានលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ច​ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
136អនុក្រឹត្យលេខ១២ អនក្រ.បក ស្តីពីការ​បង្កើត​ក្រុមហ៊ុន​សំភារៈកសិកម្មក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
137អនុក្រឹត្យ​លេខ១០ អនុក្រ.បក ស្តីពី​ការរៀបចំ​និងការប្រព្រឹត្តទៅ​របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិទន្លេមេគង្គ​កម្ពុជាគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជា
138អនុក្រឹត្យលេខ០៨ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការផ្ទល់​ប័ណ្ណ​សំគាល់​​យានយន្ត​ផ្លូវ​គោកក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
139អនុក្រឹត្យលេខ០៦ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការបែងចែក​ឥណទាន​ថវិកា​ចំណាយ​តាម​ជំពូក​នៃ​ច្បាប់​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការ​គ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ១៩៩៩ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
140អនុក្រឹត្យលេខ​០៧ អនក្រ.បក ស្តីពីការផ្ទេរ​ចំណូល​ និង ផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា​សម្រាប់​ក្រសួង ស្ថាប័ន​ថ្មីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
141អនុក្រឹត្យ​លេខ០៤ អនក្រ.បក​ ស្តីពីការផ្ទេរ​អតិត​អាគារ និងក្របខ័ណ្ឌ​មន្ត្រី​រាជការ ចលនទ្រព្យ អចលនទ្រព្យ និង​ឯកសារ​ធ្វើការងារ​ វិស័យកិច្ចការនារី និង​អតីត​យុទ្ធជន ឲ្យស្ថិតក្រោម​ការគ្រប់គ្រង​របស់​ក្រសួង​កិច្ចការ​នារី និងអតិតយុទ្ធជនក្រសួងកិច្ចការនារី
142អនុក្រឹត្យ​លេខ​៨០ អនក្រ​.បក ស្តីពី​ការផ្ទេរ​អតិត​រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាន​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយរដ្ឋសភា និងការផ្ទេរក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការ​ និងឯកសារអធិការកិច្ច​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមក្រសួងទំនាក់ទំនង​សភា និងអធិការកិច្ចក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច
143អនុក្រឹត្យលេខ​៨១ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការផ្ទេរ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ធារាសាស្ត្រ​ ឧតុនិយម និងជលសាស្ត្រ​នៃក្រសួង​កសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ឲ្យ​ស្ថិត​ក្រោម​ការគ្រប់គ្រង​របស់​ក្រសួង​​ធនធានទឹក​ និងឧតុនិយមក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម
144អនុក្រឹត្យ​លេខ៨២ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការផ្ទេរ​ទីស្តីការ​នៃអតីត​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ការងារ និងអតីត​យុទ្ធជន និងអាគារ​អតីត​ស្ថាប័ន​យុវនីតិសម្បទា ឲ្យស្ថិតនៅ​ក្រោម​ការគ្រប់គ្រង​របស់​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ការងារ​ បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទាក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
145អនុក្រឹត្យ​លេខ​៧៩ អនុក្រ​.បក ស្តីពី​ការកែ​សម្រួល​រចនា​សម្ព័ន្ធ​សមាសភាព​ និង​តួនាទី​ភារកិច្ច​របស់​ក្រូមប្រិក្សា​ស្តារ​អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម​ និង ជនបទក្រុមប្រឹក្សាស្តារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ
146អនុក្រឹត្យ​លេខ​៧៥ អនុក្រ​.បក ស្តីពី​ការផ្ទេរ​វិមាន​រដ្ឋ​ចំការមន​​របស់​ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី​អោយ​ស្ថិត​នៅក្រោម​ការគ្រប់គ្រង​របស់​ស្ថាប័ន​ព្រឹទ្ធសភា​ជាតិ​ ស្ថាប័ន​ឧត្តម​ក្រុមប្រឹក្សា​នៃអង្គចៅក្រម​ និង​ស្ថាប័ន​នៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
147អនុក្រឹត្យ​លេខ​៧២ អនក្រ​.បក ស្តីពី​ការបង្កើត​ក្រុមហ៊ុន​ ហ្គ្រីនត្រេដក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
148អនុក្រឹត្យ​លេខ​៧០ អនក្រ​.បក ស្តីពី​ការ​កែសម្រួល​តំបន់​នៃការគ្រប់គ្រង​ធនធាន​ធម្មជាតិ​​ ព្រែក​ទឹកសាប​ក្រុង​ព្រះសីហនុទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
149អនុក្រឹត្យ​លេខ៦៩ អនុក្រ​.បក ស្តីពី​បមាណីយ និង​ការគ្រប់គ្រង​សំភារៈ​កសិកម្មក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
150អនុក្រឹត្យ​លេខ​៦៨ អនុក្រ​.បក ស្តីពីការបង្កើត​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិរៀបចំ​ទិវា​មនុស្ស​ចាស់​អន្តរជាតិ និង ជួយជន​ចាស់ជរា​ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
151អនុក្រឹត្យ​លេខ​៦៤ អនុក្រ.​បក ស្តីពី​ការកែ​សម្រួល​មាត្រា​២ នៃអនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​ការបង្កើត​សភា​ពាណិជ្ចកម្ម​រាជធានី​ភ្នំពេញក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
152អនុក្រឹត្យ​លេខ​៦៣ អនុក្រ.បក ស្តីពី​ការរៀបចំ​ទិវា​ទេសចរណ៍​ពិភពលោកក្រសួងទេសចរណ៍
153អនុក្រឹត្យ​លេខ​៦១ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការបង្កើត​ថវិកាសម្រាប់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ១៩៩៨ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
154អនុក្រឹត្យ​លេខ​៥៣ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការរំសាយ​ក្រុមហ៊ុន​ស្ថាបនា​ពាណិជ្ជកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
155អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ៥១​ អនក្រ.បក ស្តី​ពី​ការ​បង្កើត​កំពង់​ផែ​ស្វយ័ត​ភ្នំពេញ​ ក.ស.កក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
156អនុក្រឹត្យ​លេខ​​៤៥ អនក្រ​.បក​ ស្តី​ពី​ការ​បង្កើត​វិទ្យាស្ថាន​ភាសា​ជាតិ​ ជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាលក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
157អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ៤២ អនក្រ​.​បក​ ស្តីពី​ការ​បង្កើត​អគ្គលេខាធិការ​ដ្ឋាន​នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​ធម្មនុញ្ញ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
158អនុក្រឹត្យលេខ៤០ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការបង្កើត​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ទិវា​មនុស្សចាស់​អន្តរជាតិ និងជួយជនចាស់ជរាក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
159អនុក្រឹត្យលេខ ១៨​ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនៃអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
160អនុក្រឹត្យ​លេខ​១៤ អនក្រ.បក ស្តីពីការរៀបចំ​និងការប្រព្រឹត្ត​ទៅ​របស់​ក្រសួង​សាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូនក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
161អនុក្រឹត្យលេខ ៣៦ អនក្រ.បក ស្តីពីអត្ថសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរក្រសួងមហាផ្ទៃ
162អនុក្រឹត្យលេខ ៣៥ អនក្រ.បក ស្តីពីការបែងចែកជំពូកចំណាយឥតគ្រោងទុកនៃថវិការដ្ឋឆ្នាំ១៩៩៦ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
163អនុក្រឹត្យលេខ ៣៤ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតអាជ្ញាធរអភិវឌ្ឍន៍កំពង់ឆ្នាំងទទួលបន្ទុកការអភិវឌ្ឍព្រលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
164អនុក្រឹត្យលេខ ៣៣ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំ និងអនុវត្តនយោបាយកិច្ចការព្រៃឈើក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
165អនុក្រឹត្យលេខ ៣២ អនក្រ.បក ស្តីពីការចាត់តាំង និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃប្រព័ន្ធសម្របសម្រួលផ្ទៃក្នុង( Internal Coordination Network )ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
166អនុក្រឹត្យលេខ ២៨ អនក្រ.បក ស្តីពីបែបបទសម្រាប់អនុវត្តចំពោះការអនុញ្ញាតអោយជនបរទេសមិនមែនអន្តោប្រវេសន្ត ចេញ ចូល និងស្នាក់អាស្រ័យនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រសួងមហាផ្ទៃ
167អនុក្រឹត្យលេខ ២៩ អនក្រ.បក ស្តីពីថ្លៃអាករលើឯកសារធ្វើដំណើរ លិខិតបើកផ្លូវ ប័ណ្ណស្នាក់នៅបណ្តោះអាសន្ន និងប័ណ្ណស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ជនបរទេសអន្តោប្រវេសន្តក្រសួងមហាផ្ទៃ
168អនុក្រឹត្យលេខ ៣០ អនក្រ.បក ស្តីពីបែបបទសម្រាប់អនុវត្តចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសអន្តោប្រវេសន្តចេញ ចូល និងស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រសួងមហាផ្ទៃ
169អនុក្រឹត្យលេខ​ ៣១ អនក្រ.បក ស្តីពីការប្តូរឈ្មោះ «សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញ»មកជា«សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ»ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
170អនុក្រឹត្យលេខ​ ២៧ អនក្រ.បក ស្តីពីការបែងចែកជំពូកចំណាយឥតគ្រោងទុកនៃថវិការដ្ឋឆ្នាំ១៩៩៦ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
171អនុក្រឹត្យលេខ ២៥ អនក្រ.បក ស្តីពីការដកខ្ទង់ចំណាយឥតគ្រោងទុកក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
172អនុក្រឹត្យលេខ​ ២៦ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើត ស្រុកកំពង់សីលាចំណុះខេត្តកោះកុងក្រសួងមហាផ្ទៃ
173អនុក្រឹត្យលេខ ២៤ អនក្រ.បក ស្តីពីបែងចែកឥណទានជំពូក៥០(ការវិនិយោគដោយហិរញ្ញប្បទានក្នុងស្រុក)ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
174អនុក្រឹត្យលេខ ២៣ អនក្រ.បក ស្តីពីការកំណត់ពីទំនាក់ទំនងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាល និងអគ្គីសនីកម្ពុជាក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល
175អនុក្រឹត្យលេខ ០២ អនក្រ.បក ស្តីពីការកែសំរួលទំហំដីតំបន់ឧស្សាហកម្មស្ទឹងហាវក្រងព្រះសីហនុក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍
176អនុក្រឹត្យលេខ ២០ អនក្រ.បក ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តិទៅរបស់ក្រសួង និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
177អនុក្រឹត្យលេខ​ ២១ អនក្រ.បក ស្តីពីការកំណត់រយៈពេលបំរើការងារប្រចាំសបា្តហ៍ទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
178អនុក្រឹត្យលេខ ១៧ អនក្រ.បក ស្តីពីការកែសម្រួលប្រព័ន្ថបៀវត្សរបស់កងយោធពលខេមរភូមិន្ទក្រសួងការពារជាតិ
179អនុក្រឹត្យលេខ ១៩ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការបច្ចេកទេសស្តីពីកិច្ចការព្រំដែនទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
180អនុក្រឹត្យលេខ ១៥ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតទិវាបរិស្ថានជាតិក្រសួងបរិស្ថាន
181អនុក្រឹត្យលេខ ១៤ អនក្រ​.បក ស្តីពីការបែងចែកខ្តង់ចំណាយឥតគ្រោងទុកក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
182អនុក្រឹត្យលេខ ១៣ អនក្រ.បក ស្តីពីការបំពេញបន្ថែមក្នុងតារាងបៀវត្សចំពោះកាំប្រាក់នូវបណ្តាឋានៈថ្មីសមមូលនឹងកាំប្រាក់ឋានៈ នាទីចាស់របស់មន្រ្តីរាជការស៊ីវិលរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានមុខងារសាធារណៈ
183អនុក្រឹត្យលេខ ១១ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងសម្រាប់សំណង់វារីអគ្គីសនីស្ទឹងមេទឹក(មណាម)នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
184អនុក្រឹត្យលេខ​ ១២ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការដឹកនាំសំរបសំរួលនិងអង្គភាពអនុវត្តគំរោងការស្តារនិងកែលំអអាកាសយានដ្ឋានខេត្តសៀមរាបទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
185អនុក្រឹត្យលេខ ១០ អនក្រ.បក ស្តីពីការអនុវត្តន៍របបសោធននិវត្តន៍ សោធនបាត់បង់សមត្ថភាពការងារចំពោះយោធិននៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទក្រសួងការពារជាតិ
186អនុក្រឹត្យលេខ ០៩ អនក្រ. ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងពិនិត្យវាយតម្លៃជ្រើសរើសលើគម្រោងការទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
187អនុក្រឹត្យលេខ ០៨ អនក្រ. ស្តីពីការបែងចែកចំណូលថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ១៩៩៦ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
188អនុក្រឹត្យលេខ ០៥ អនក្រ. ស្តីពីការបែងចែកឥណទានតាមជំពូកនៃច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ១៩៩៦ទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
189អនុក្រឹត្យលេខ ០៣ អនក្រ. ស្តីពីការផ្តេរឥណទានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
190អនុក្រឹត្យលេខ​០៤ អនក្រ. ស្តីពីការបង្វែរឥណទានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
191អនុក្រឹត្យលេខ ០១ អនក្រ.បក ស្តីពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាជ្ញាធរអប្សារាទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
192អនុក្រឹត្យលេខ ១៦ អនក្រ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងមហាផ្ទៃ
193អនុក្រឹត្យលេខ១២ អនក្រ ស្តីពីការចាត់តាំងបង្កើតយោភូមិភាគ និងតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រសួងការពារជាតិ
194អនុក្រឹត្យលេខ០៩ អនក្រ ស្តីពីការផ្តល់ប្រាក់បំណាច់ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភជីវភាពក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
195អនុក្រឹត្យលេខ០៤ ស្ទួន ស្តីពីការដាក់សាលាជាតិរដ្ឋបាល ឲ្យស្ថិតក្រោម​ការគ្រប់គ្រង​របស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី​ទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
196អនុក្រឹត្យលេខ ០១ អនក្រ ស្តីពីការកំណត់នាមកងទ័ពជាតិកម្ពុជាក្រសួងមហាផ្ទៃ