ល.រ ចំណងជើង តាមក្រសួង/ស្ថាប័ន ទាញយក
1ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការកែទម្រង់ច្បាប់បណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
2ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើត ការរៀបចំ និងកិច្ចដំណើរការរបស់អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
3ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍
4ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
5ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម ជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាលក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
6ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាលបណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
7ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៨១៩/១៣០៣ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពីការដាក់ឱ្យដំណើការសាលាឧទ្ធរណ៍តំបន់ព្រះសីហនុ និងមហាអយ្យការអមសាលាឧទ្ធរណ៍តំបន់ព្រះសីហនុក្រសួងយុត្តិធម៌
8ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៨១៩/១៣០២ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពីការដាក់ឱ្យដំណើការសាលាឧទ្ធរណ៍តំបន់បាត់ដំបង និងមហាអយ្យការអមសាលាឧទ្ធរណ៍តំបន់បាត់ដំបងក្រសួងយុត្តិធម៌
9ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៨១៩/១៣០១ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពីការដាក់ឱ្យដំណើការសាលាឧទ្ធរណ៍តំបន់ត្បូងឃ្មុំ និងមហាអយ្យការអមសាលាឧទ្ធរណ៍តំបន់ត្បូងឃ្មុំក្រសួងយុត្តិធម៌
10ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៨១៩/១៣០០ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពីការដាក់ឱ្យដំណើការសាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំពេញ និងមហាអយ្យការអមសាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំពេញក្រសួងយុត្តិធម៌
11ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ ទីប្រឹក្សាក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ អគ្គលេខាធិការនិងអគ្គលេខាធិការរងក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
12ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា៧ មាត្រា៩ និងមាត្រា៣២ នៃព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៤០៩/៤១៣ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការបង្កើតគណៈវិស្វករកម្ពុជាក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
13ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតរបបសន្តិសុខសង្គមហានិភ័យការងារសម្រាប់មន្ត្រីសាធារណៈនិងផ្នែកថែទាំសុខភាពសម្រាប់មន្ត្រីសាធារណៈ អតីតមន្ត្រីរាជការ និងអតីតយុទ្ធជនក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
14ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីកាបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងពលកម្មកុមារក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
15ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា៣​ មាត្រា៤ និងមាតា្រ២២ នៃព្រះរាជក្រឹត្យឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការបង្កើតគណៈវិស្វករកម្ពុជាគណៈវិស្វករ
16ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីលក្ខន្តិកៈគត្តិយុត្តនៃគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាលក្រសួងមុខងារសាធារណៈ
17ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីគោលការណ៍រួមនៃការរៀបចំមុខងារសាធារណៈរបស់រដ្ឋក្រសួងមុខងារសាធារណៈ
18ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/១០១៤/១១៧៤ ស្តីពីការកែសម្រួលនិងបន្ថែមសមាសភាពគ.ជ.អ.បរាជរដ្ឋាភិបាល
19ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស.រកត.០២០១.០៣០ ស្តីពីការបង្កើតសញ្ញារាជរដ្ឋាភិបាលសំរាប់ប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការរបស់រដ្ឋទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
20ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
21ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតអគ្គិសនីកម្ពុជាក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល
22ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំការធ្វើជំរឿនទូទៅនូវប្រជារាស្រ្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងផែនការ
23ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការទទួលខុសត្រូវលើតំបន់ការពារធម្មជាតិក្រសួងបរិស្ថាន