ឯ.ឧ អ៊ុក រី

សមាជិក

ឯ.ឧ ឈី សម្បត្ដិ

សមាជិក

ឯ.ឧ ឆែ លី

សមាជិក

ឯ.ឧ វ៉ែន ពៅ

សមាជិក

ឯ.ឧ យឹម គន្ធី

សមាជិក

ល.ជ ហួត លីដា

សមាជិក

ឯ.ឧ អ៊ុក ស៊ីផាន

សមាជិក

ឯ.ឧ ឡាយ ណូរ៉ា

សមាជិក

ឯ.ឧ ភុំ ប៊ុនផាន់

សមាជិក

ឯ.ឧ ប៉ិច ណាវី

អគ្គលេខាធិការរង

លោក ហែម សុខលីន

អនុប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញកិច្ច

លោកស្រី នួន ប៊ុនធឿន

ជំនួយការក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់

លោក សុខ យឹមដារ៉ូ

អនុប្រធានផ្នែកនីតិពាណិជ្ជកម្ម និងធុរកិច្ច

លោក អ៊ុក វុទ្ធី

ប្រធាននាយកដ្ឋានទទួលបន្ទុកកិច្ចការទាក់ទងជាមួយនឹងស្ថាប័ននីតិប្បញ្ញត្តិ

លោក ណាំ ហេងស៊ីណាន់

អនុប្រធានផ្នែកនីតិសាធារណៈ