ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការកែទម្រង់ច្បាប់

ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ​ នស/រកត/០២២៤/១៥០ ចុះថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤
ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការកែទម្រង់ច្បាប់
ឯកសារជាPDF ៖​  https://www.coj.gov.kh/wp-content/uploads/2024/02/១៥០_រកត_ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការកែទម្រង់ច្បាប់.pdf