ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២២

ព្រះរាជក្រមលេខ​ នស/រកម/១២២៣/០២៣ ចុះថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២២
ឯកសារជាPDF ៖​ https://www.coj.gov.kh/wp-content/uploads/2023/12/1223-023.pdf

ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២៤

ព្រះរាជក្រមលេខ​ នស/រកម/១២២៣/០២២ ចុះថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២៤
ឯកសារជាPDF ៖​ https://www.coj.gov.kh/wp-content/uploads/2023/12/1223-022.pdf

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម

ព្រះរាជក្រមលេខ​ នស/រកម/១២២៣/០២១ ចុះថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣

ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម
ឯកសារជាPDF ៖​ https://www.coj.gov.kh/wp-content/uploads/2023/12/1223-021.pdf