ច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ព្រះរាជក្រមរាជលេខ​ នស/រកម/០៣២៣/០០២ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើ
ច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ឯកសារជាPDF ៖ https://www.coj.gov.kh/wp-content/uploads/2023/03/0323-001.pdf

ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងទឹកស្អាត

ព្រះរាជក្រមរាជលេខ​ នស/រកម/០៣២៣/០០២ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើ
ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងទឹកស្អាត
ឯកសារជាPDF ៖ https://www.coj.gov.kh/wp-content/uploads/2023/03/0323-002.pdf