ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២១

ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២១ នស-រកម-១២២២-០១៣

 

https://www.coj.gov.kh/wp-content/uploads/2022/12/នស-រកម-១២២២-០១៤.pdf

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើ៖ ១-ពិធីសារទាក់ទងនិងការធ្វើវិសោធនកម្មអនុញ្ញាស្តីពីអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលអន្តរជាតិដោយបន្ថែមមាត្រា៣ស្ទួន ២-ពិធីសារទាក់ទងនិងការធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា៥០(ក)នៃអនុសញ្ញាស្តីពីអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលអន្តរជាតិ ៣-ពិធីសារទាក់ទងនិងការធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា៥៦នៃអនុសញ្ញាស្តីពីអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលអន្តរជាតិ

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើ៖

១-ពិធីសារទាក់ទងនិងការធ្វើវិសោធនកម្មអនុញ្ញាស្តីពីអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលអន្តរជាតិដោយបន្ថែមមាត្រា៣ស្ទួន

២-ពិធីសារទាក់ទងនិងការធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា៥០(ក)នៃអនុសញ្ញាស្តីពីអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលអន្តរជាតិ

៣-ពិធីសារទាក់ទងនិងការធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា៥៦នៃអនុសញ្ញាស្តីពីអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលអន្តរជាតិ

https://www.coj.gov.kh/wp-content/uploads/2022/12/នស-រកម-១២២២-០១៣-1.pdf

ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២៣​ នស-រកម-១២២២-០១២

ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២៣

នស-រកម-១២២២-០១២

https://www.coj.gov.kh/wp-content/uploads/2022/12/នស-រកម-១២២២-០១២.pdf