ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារទីបួនពីវិសោធនកម្មព្រមព្រៀងវិនិយោគទូលំទូលាយអាស៊ាន

ព្រះរាជក្រមរាជលេខ​ នស/រកម/១០២២/០១១ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើ
ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារទីបួនពីវិសោធនកម្មព្រមព្រៀងវិនិយោគទូលំទូលាយអាស៊ាន
ឯកសារPDF:
https://www.coj.gov.kh/wp-content/uploads/2022/10/នសរកម១០២២០១១.pdf