ពិនិត្យ និងពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពីសភាពាណិជ្ជកម្ម

នាព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាលប្រជុំបន្ទប់ ៦-០៧A ជាន់ទី៦ (អគារថ្មី) នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី មានបើកកិច្ចប្រជុំជំនាញបច្ចេកទេស Continue reading “ពិនិត្យ និងពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពីសភាពាណិជ្ជកម្ម”