ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ

-8″?>

faultCode
-32700


faultString
parse error. not well formed