ច្បាប់ស្តីពី ​ការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាអ៊ុយនីឌ្រ័រស្តីពីសម្បត្តិវប្បធម៌ ​ដែលត្រូវគេលួច ​ឬត្រូវគេធ្វើនីហរណកម្មខុសច្បាប់