ច្បាប់ស្តីពី ​ការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាភាគី ​នៃអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាតិ ​ស្តីពីកិច្ចការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ក្រោមទឹក