ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើក​ិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ​និងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក​ ​ស្តីពីការមិនប្រគល់ខ្លួនជូនតុលាការ​ឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ

-8″?>

faultCode
-32700


faultString
parse error. not well formed