ច្បាប់ស្តីពី ​វិសោធនកម្មមាត្រា៦៣​ នៃបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីប្រព័ន្ធតុលាការច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ ​និងនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌសម្រាប់អនុវត្តនៅ​ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសម័យអន្តរកាល