ពិនិត្យពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពី ការដាក់ឲ្យអនុវត្តនូវវិធីសាស្រ្តវាយ