ពិនិត្យពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាង​អនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាងទន្លេ