ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើលក្ខន្តិកៈនៃសហគមន៍ទូរគមនាគមន៍អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក