ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើផែនការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច៥ឆ្នាំ លើកទី១ ១៩៩៦-២០០០