ច្បាបស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍជាតិឆ្នាំ២០០៦-២០១០