ច្បាប់ស្តីពីការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹក

ព្រះរាជក្រមលេខ​ នស/រកម/០៣២៤/០០២ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤
ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹក
ឯកសារជាPDF ៖​ https://www.coj.gov.kh/wp-content/uploads/2024/03/នស-រកម-០៣២៤-០០២.pdf