ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២២

ព្រះរាជក្រមលេខ​ នស/រកម/១២២៣/០២៣ ចុះថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២២
ឯកសារជាPDF ៖​ https://www.coj.gov.kh/wp-content/uploads/2023/12/1223-023.pdf