ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមលើពិធីសារកាតាហ្សេណាស្តីពីជីវសុវត្ថិភាព