ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឱ្យក្រុមហ៊ុន ស្ទឹងមេទឹក ហាតដ្រូផៅវ័រ សម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍ វារីអគ្គិសនីស្ទឹងមេទឹក អានុភាព ១៥០មេហ្កាវ៉ាត ខេត្តកោះកុង

ព្រះរាជក្រមលេខ​ នស/រកម/០៧២៣/០១៧ ចុះថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣

ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឱ្យក្រុមហ៊ុន ស្ទឹងមេទឹក ហាតដ្រូផៅវ័រ សម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍ វារីអគ្គិសនីស្ទឹងមេទឹក អានុភាព ១៥០មេហ្កាវ៉ាត ខេត្តកោះកុង
ឯកសារជាPDF ៖​  https://www.coj.gov.kh/wp-content/uploads/2023/07/0723-017.pdf