ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឱ្យក្រុមហ៊ុន ខ្មែរអេឡិកទ្រីខល ផៅវ័រសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍវារីអគ្គិសនីស្ទឹងឬស្សីជ្រុំកណ្តាល អនុភាព៧០មេហ្កាវ៉ាត់ផ្គួបជាមួយគម្រោងអភិវឌ្ឍវារីអគ្គិសនីស្ទឹងវាលថ្មកំបុត អានុភាព១០០មេហ្កាវ៉ាត់ខេត្តកោះកុង

ព្រះរាជក្រមរាជលេខ​ នស/រកម/០៧២៣/០១២ ចុះថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣

ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឱ្យក្រុមហ៊ុន ខ្មែរអេឡិកទ្រីខល ផៅវ័រសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍវារីអគ្គិសនីស្ទឹងឬស្សីជ្រុំកណ្តាល អនុភាព៧០មេហ្កាវ៉ាត់ផ្គួបជាមួយគម្រោងអភិវឌ្ឍវារីអគ្គិសនីស្ទឹងវាលថ្មកំបុត អានុភាព១០០មេហ្កាវ៉ាត់ខេត្តកោះកុង
ឯកសារជាPDF ៖​  https://www.coj.gov.kh/wp-content/uploads/2023/07/0723-012.pdf