ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ចូល​ជាភាគី​នៃពិធីសារ​ស្តីពីការទប់​ស្កាត់ បង្រ្កាប និងដាក់​ទណ្ឌកម្ម​​ ការជួញដូរមនុស្ស​ ជាពិសេស​ស្រ្តី និងកុមារ ដែលបំពេញបន្ថែម​លើ​អនុសញ្ញា​របស់អង្គការ​សហប្រជា​ជាតិ​​ស្តីពីការប្រឆាំង​បទឧក្រិដ្ឋ​កម្ម​ឆ្លងដែ