ច្បាប់ស្ដីពីវិធានដើមកំណើតទំនិញ

ព្រះរាជក្រមរាជលេខ​ នស/រកម/០៧២៣/០១១ ចុះថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣

ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្ដីពីវិធានដើមកំណើតទំនិញ
ឯកសារជាPDF ៖ ​https://www.coj.gov.kh/wp-content/uploads/2023/07/0723-011.pdf