ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មអាស៊ាន

ព្រះរាជក្រមរាជលេខ​ នស/រកម/០៦២៣/០០៨ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣

ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មអាស៊ាន
ឯកសារជាPDF ៖ https://www.coj.gov.kh/wp-content/uploads/2023/07/0623-008.pdf