ក្រមបរិស្ថាន​និងធនធានធម្មជាតិ

ព្រះរាជក្រមរាជលេខ​ នស/រកម/០៦២៣/០០៧ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣

ដែលប្រកាសឱ្យប្រើក្រមបរិស្ថាន​និងធនធានធម្មជាតិ
ឯកសារជាPDF ៖ https://www.coj.gov.kh/wp-content/uploads/2023/07/0623-007-1.pdf