ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោត

ព្រះរាជក្រមរាជលេខ​ នស/រកម/០៧២៣/០១០ ចុះថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោត
ឯកសារជាPDF ៖ https://www.coj.gov.kh/wp-content/uploads/2023/07/នស-រកម-០៧២៣-០១០.pdf