ច្បាប់ស្តីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈ

ព្រះរាជក្រមរាជលេខ​ នស/រកម/០៥២៣/០០៥ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈ
ឯកសារជាPDF ៖ https://www.coj.gov.kh/wp-content/uploads/2023/05/០៥២៣-០០៥.pdf