ច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធ

ព្រះរាជក្រមរាជលេខ​ នស/រកម/០៥២៣/០០៤ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធ
ឯកសារជាPDF ៖ https://www.coj.gov.kh/wp-content/uploads/2023/05/0523-004.pdf