ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២៣​ នស-រកម-១២២២-០១២

ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២៣

នស-រកម-១២២២-០១២

https://www.coj.gov.kh/wp-content/uploads/2022/12/នស-រកម-១២២២-០១២.pdf