ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រម​លើពីធី​សារ​ណាហ្គូយ៉ា​ស្តីពីសិទ្ធិ​ទទួលផល​​ពីធនធាន​សេនេទិក​និងការបែងចែកផលប្រយោជន៍​ពីការប្រើប្រាស់ធនធាន​សេនេទិក​​ដោយស្មើភាព​ និងសមធម៌​នៃអនុសញ្ញា​សហប្រជាជាតិ​ស្តីពីជីវៈចម្រុះ​​