ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាភាគីអនុសញ្ញាស្តីពីជំនួយក្នុងករណីមានគ្រោះមហន្តរាយនុយក្លេអ៊ែឬគ្រោះអាសន្នវិទ្យុសកម្ម

ព្រះរាជក្រមរាជលេខ​ នស/រកម/០៨២២/០០៩ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាភាគីអនុសញ្ញាស្តីពីជំនួយក្នុងករណីមានគ្រោះមហន្តរាយនុយក្លេអ៊ែឬគ្រោះអាសន្នវិទ្យុសកម្ម

ឯកសារជាPDF:

https://www.coj.gov.kh/wp-content/uploads/2022/08/0822-009.pdf