សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតអង្គភាពសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិរបស់កម្មវិធីដើម្បីភាពជាដៃគូប្រទេស