ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យលើអនុសញ្ញាមីណាម៉ាតាស្តីពីបារត