ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារទី២ ធ្វើវិសោធនកម្មលើសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាព​ និងសហប្រតិ​បត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍