ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការហាមឃាត់ជាទូទៅនៃការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ