ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារលើការធ្វើវិសោធនកម្ម​ទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីគំរោងអនុគ្រោះពន្ធគយរួម​សម្រាប់តំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាន