ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ចូលជាសមាជិកនៃពិធីសារស្តីពីការបង្រ្កាបអំពើរខុសច្បាប់ល​ទៅនឹងសុវត្ថិភាពនៃទីតាំងអចិន្រ្តៃយ៍ដែលស្ថិតនៅតំបន់ខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រ