ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាសមាជិកនៃ​អនុសញ្ញាស្តីពីការបង្រ្កាបអំពើរខុសច្បាប់ទៅនឹងសុវត្ថិភាពនៃ​ការធ្វើនាវាចរណ៍តាមដែនសមុទ្រ