ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាសមាជិក​នៃអនុសញ្ញាស្តីពីការកំណត់សម្គាល់នៃគ្រឿងផ្ទុះផ្លាស៊្ទិក សម្រាប់ជាកម្មវត្ថុនៃការស្រាវជ្រាវ