ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ចូលជាសមាជិកនៃអនុសញ្ញាស្តីពីការការពាររូបកាយពីសារធាតុនុយក្លេអ៊ែរ