ច្បាប់ស្តីពីការងារវិសោធនកម្មមាត្រា១៣៩ និងមាត្រា១៤៤​នៃ​ច្បាប់ការងារ ច្បាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ជនទាំងឡាយដែលស្ថិតក្រោមបទប្បញ្ញតិនៃ