សេចក្តីសម្រេចលេខ១៤៨ សសរ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពីការបង្កើតការិយាល័យតំណាងសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា នៅទីក្រុងតូរ៉ុនតូ ខេត្តអុនតារីយ៉ូ ប្រទេសកាណាដា