ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារនៃការរៀបចំពិសេស​សម្រាប់ផលិតផលវេទយិត