ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រានៃច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតឲ្យមានអវកត