ច្បាប់ស្តី​ពីការរៀបចំ និងការ​ប្រព្រឹត្តទៅនៃ​ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម